Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
  Lista
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

BIBLIOTEKSLISTA

Visar poster 0 till 100 av 477 st.

Inv nr Författare Titel Kod
80010003 Larsson, Axel Lärobok i elektroteknik för Statens Järnvägars personal Del I U1
80010004 Larsson, Axel Lärobok i elektroteknik för Statens Järnvägars personal Del I U1
80010006 Olsson, Hemming red Banlära 2 bandet U1B1
80010007 Olsson, Hemming red Banlära 2 bandet U1B1
80010008 SJF 333.30 Handhavande av lok Litt dm dm 3 F1H1
80010031 Olsson, Hemming red Banlära 1 bandet U1B1
80010032 Olsson, Hemming red Banlära 2 bandet U1B1
80010033 - SJ Investeringsbudget 1977/78 och förslag till investeringsbudget 1978/79 A1
80010034 Kjellvard, Henry Det bevingade hjulets folk vol I 1899-1924 J1
80010035 Kjellvard, Henry Det bevingade hjulets folk vol II 1925-1949 J1
80010036 Larson, Karl Anteckningar i ämnet "Elektroteknik" vid lokpersonalkurser U1
80010037 Granér, Gabriel et al Ångloklära 4:e upplagan U1L1
80010038 Helmer, O & Petersén, A Lärobok i elektroteknik del II A och B Teletransmission U1
80010039 Tjerneld, S & Lindskog, N G Efter hundra år J1
80010040 Mihnoss, E G, red Svenska lokmän band I J1
80010041 Mihnoss, E G, red Svenska lokmän band II J1
80010042 - Statens järnvägar 1856-1931första bandet J1
80010043 - Statens järnvägar 1856-1931andra bandet J1
80010044 - Bremsen U1B2
80010045 - Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000 A1U2
80010046 - Trafikpolitiken inför 90-talet Regeringens prop 1987/88:50 A1
80010047 - Slutrapport från organisationsgruppen om SJ omorganisation U2
80010048 Andersson, Evert Höghastighetståg i Sverige. Rail Forum dialog 2/92 A1U2
80010049 Sou 1966:39 Lagstiftning om elektriska anläggningar U2F1
80010050 SJ publ utr 1943:2 Utbyggnad och rationalisering av det statliga järnvägstelefonväsendet U2
80010051 Sou 1941:33 Förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning U2
80010052 Sou 1948:35 Statens Järnvägars bostadsbestånd U2
80010053 Sou 1947:3 Detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser... U2
80010054 SJ publ utr 1948:1 Undervisningsväsendet och personalutbildninen vid SJ U2
80010055 Sou 1948:13 Statens Järnvägars organisation del I Den centrala ledningen U2
80010056 Sou 1949:61 Statens Järnvägars organisation del I Lokalförvaltningen och biltrafiken m m U2
80010057 - SJ anslagsframställning för budgetåret 1978/79 A1
80010058 - SJ huvudorganisation, synpunkter och förslag U2
80010059 - SJ maskintjänstutredning U2
80010060 Petri, Carl Wilhelm Svenskt transportväsende U2
80010061 SJB Jordslänters beklädande med matjord, dyjord eller torv U2B1
80010062 Schwarz, B & Svensson, J-E Transporter och transportforskning U2
80010063 Sou 1975:66 Trafikpolitik - behov och möjligheter U2
80010064 RRV Tågtrafikens punktlighet U2T2
80010065 Proceedings of the International Conference on Transportation Research
80010066 Stambanen gjennom Nord-Norge
80010067 EU-kommissionen Den fälles transportpolitiks fremtidige utvikling U2
80010068 Teknisk vagntjänst 1962 H1V1
80010069 Larson, Karl Anteckningar i ämnet "Elektroteknik" vid lokpersonalkurser
80010070 AB Gylling & Co Selektortelefoni: Automatisk ledningstagare LTA Typ ABA 1002 T1
80010071 AB Gylling & Co Selektortelefoni: Automatisk ledningstagare LTA Typ ABA 1002 T1
80010072 Teknisk vagntjänst 1956 H1V1
80010073 Bergkvist, Johan et al Spår i landskapet
80010074 Nilsson, Ingrid et al Fest på spår
80010075 Rosander, Karin et al Rosander, Karin et al
80010076 - Sjuktransporttåg U1F1F2
80010077 Höjer, Elis B Lokomotivlära 1910
80010078 Nothin, Erik Vagnlära 1912
80010079 Höjer, Elis B Lokomotivlära 1912
80010080 Höjer, Elis B Lokomotivlära 1921
80010081 Granér, Gabriel m fl Ånglokslära
80010082 Herpai, Robert et al, red Spår 2003
80010083 Engström, Christina et al, red Spår 2006
80010084 Herpai, Robert et al, red Spår 2001
80010085 Ahlberg, S O & Spade, B Våra broar - en kulturskatt
80010086 Valtionrautatiet 1862-1962
80010087 Lundberg, Axel Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt
80010088 Lundberg, Axel Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt
80010089 Str 455 D Drifttekniska föreskrifter för rullande materiel
80010090 Str 456 Smörjningsföreskrifter för lok Str 456 (254 Sla och Slå)
80010091 Str 10 Allmänna försvarsbestämmelser (Fsbr)
80010092 Str 11 Civilförsvarsbestämmelser (Sfbr)
80010093 Str 317 Instruktioner i behandling av personer, som bedövas av elektrisk ström... Ebr
80010094 Str 455 Drifttekniska föreskrifter för rullande materiel Rp
80010095 Str 191 Beskrivning över AGA belysning...
80010096 Str 254 Drifttekniska bestämmelser för den rullande materielen Dbr, Mbr
80010097 Str 191 Beskrivning över AGA belysning...
80010098 Mauritz J.S. Järnvägslivet i dur och moll, förr och nu
80010099 Hachmeister & Thal Schaltungsbuch für Starkstromanlagen
80010100 Boberg, E et al Arbetsuppdelning för ånglokskola
80010101 Norrman, Nils Motorfordon i järnvägsdrift
80010102 Starck, Manfred Elementär hållfasthetslära, andra upplagan
80010103 Str 696 (311) Normalspåriga sjuktransporträlsbussar
80010104 Str 401 (312) Rälsbuss- och lokomotorförarinstruktion (Rbsfi)
80010105 Str 162 Bestämmelser ang elektro -lok, -motorvagnar och -lokomotorer
80010106 Str 402 Vagnpersonalinstruktion Str 402 (123,123s) utg 6
80010107 Elektrolok M
80010108 Fjb system JZA 11 allmän beskrivning
80010109 Elfordon (Handbok 1 för reparationspersonal)
80010110 SJH 333.20 Handhavande av lok litt Tc
80010111 SJH 335.1 ÖversynsnschemaElektrolok
80010112 Str 49 Konduktörsinstruktion (Knri)
80010113 SJF 880.1 Expedieringsföreskrifter för sov- och sittplatser (Sfx)
80010114 Koppelstänger med rullager på ellok Mbr reg nr 4:36/57
80010115 Str 455 Vagntekniska bestämmelser Avd Rp (SJF)
80010116 S. Dahlstedt & O. Kristoffersson Lok litt D
80010117 SJF 333.54 Handhavande av lok litt. Ue
80010118 SJH 461.1 Instruktioner för underhåll av ellok- mekaniska delen
80010119 Underhållsinstruktion lok litt Dm, Dm3 (SJF 451.12), Da (SJF 451.11)
80010120 SJF 333 Handhavande av dragfordon och manövervagnar
80010121 Arbetsuppdelningar för ellokreparatörer
80010122 Arbetsuppdelningar för ellokreparatörer
80010123 Arbetsuppdelningar för ellokreparatörer
80010124 Str 400 Lokpersonalföreskrifter
80010125 Str 456 Smörjningsföreskrifter för lok

 Fil 0727 datum 2014-02-15