Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
  SJH
    SJH 455.1
      Förord
      Löpverk
      Boggier
      Ramverk
      Drag- o stötinr
      Fjädring
      Tryckluft
      Broms
      Kraftöverf
      Korg
      Ventilation-kyln
      Smörjning
      Elutr på tak
      Huvudbrytare
      Transformator
      Traktionsmot
      Hjälpmotorer
      Kontaktorer
      Omkopplare
      Reläer
      Laddningsdon
      Belysn o batterier
      Manöveranordn
      Mät indikering
      Tåg lokvärme
      Diverse
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

SJH 455.1 HANDBOK FÖR REPARATÖRER

OBS! Detta dokument är under utarbetande. För närvarande är kapitel markerade med * ej klara.

Handboken kan sägas vara en sorts elloksmotsvarighet till Ångloksläran: Den behandlar i relativt noggrann detalj ett antal elloks konstruktion och skötsel, nämligen litt D, Da, F, Hg, Ma. I viss mån kan handboken även gälla för Dm, särskilt i originalutförande, eftersom Dm i stort sett är samma konstruktion som Da. Handboken är daterad september 1964 och moderniseringar därefter finns naturligtvis inte med.

  Förord m m

  Lv Löpverk *
  Bo Boggier
  Rv Ramverk
  Ds Drag- och stötinrättningar
  Fs Fjädersystem
  Ts Tryckluftssystem
  Br Broms
   Kraftöverföringar
  Ku Korgutrustningar
  Vk Ventilations- och kylsystem
  Sa Smörjanordningar
  Et Elutrustning på taket
  Hu Huvudbrytare
  Tr Transformatorer och omformare
  Tm Traktionsmotorer *
  Hm Hjälpmotorer *
  Ko Kontaktorer
  Ok Omkopplare *
  Re Reläer
  Ld Laddningsdon
  Be Belysning och batterier
   Manöveranordningar
  Mi Mät- och indikeringsutrustning
  Tl Tåg- och lokvärmeutrustning
  Dv Diverse

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Frord

SJH 455.1 Lv - LÖPVERK

11. BESKRIVNINGAR - AXLAR MED HJUL
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    Axlar med hjul
13. UTBYTE

SJH 455.1 BOGGIER

11. BESKRIVNINGAR
    Enaxlig boggi D-, Da- och F-lok, fig Bo 11.2
    Boggi Hg-lok
    Boggi Ma-lok, fig Bo 11.6
    Anordning av axlar och hjul på ellok
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Glidplattor i boggikoppling Hg-lok, fig Bo 12.1
    C. Smörjning
13. UTBYTE
    A. Löpaxel D-lok
    B. Boggi Hg-lok
    C. Återställningsfjäder i centrumlager Hg-lok
    D. Återställningsfjäder i centrumlager Ma-lok
    E. Fjäder i sidostöd Ma-lok

SJH 455.1 Rv - RAMVERK

11. BESKRIVNINGAR
    Underrede och ramverk, boggilok
    Ramverk, ramverkslok, fig Rv 11.3 och 4
        Ramverk
        Hornblock, ställkil och bindstag, fig Rv 11.5
        Hornblock utan ställkil, fig Rv 11.6
12. KONTROLL
14. JUSTERING
    Ställkil D-lok

SJH 455.1 Ds - DRAG- OCH STÖTINRÄTTNINGAR

11. BESKRIVNINGAR
    Draginrättning
    Stötinrättning
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Smörjning Se SJF 455 D.
13. UTBYTE
    A. Snäckfjäder i buffert
    B. Nedtagning av intryckt buffert

SJH 335.1 Fs - FJÄDERSYSTEM

11. BESKRIVNINGAR
    Bärfjädrar
        Bladfjädrar
        Skruvfjädrar
    Fjäderbalanser och fjäderlänkar
    Fjäderpinnar
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
        Lokets uppfjädring

SJH 455.1 Ts - TRYCKLUFTSSYSTEM

11. BESKRIVNINGAR
    Kompressorer
        Långsamgående kompressor Atlas Diesel JBK-5 A
        Hjälpkompressor Typ Stal PV 211 E
        Säkerhetsventil
        Oljeavskiljare
        Spärrventil
    Bromssystem och bromsapparater
        Bromssystem Knorr enkelverkande
        Förarventil typ Knorr 16
        Direktbromsventil
        Enkel styrventil
        Växelventil
        Lossningsventil
        Huvudledning
    Övriga tryckluftsapparater
        Pneumatisk manövrering av strömavtagare
        Elpneumatisk manövrering av strömavtagare
        Tryckluftsventil typ YBL
        Sandningsanordningar
        Tryckströmställare
        Tid- och vägbromsventiler
        Reduceringsventil
        Fönstertorkare
        Alkoholförgasare typ Stal PTX 31 C
        Tyfon
        Luftfilter
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
        Kompressor
        Spärrventil
        Förarventil typ Knorr 16 och ledningstrycksreglerare
        Förarventil typ D3
        Felsökningsanvisningar för D3-ventil
        Styrventil
        Växelventil
        Säkerhetsventil typ AKL
        Kopplingskran
        Handluftpump
        Strömavtagarventil, reglerventil och avstängningskran
        Sandningsanordningar
        Tryckströmställare
        Tidbromsventil
        Vägbromsventil
        Reduceringsventil
        Fönstertorkare
    B. Smörjning
        Kompressorer
        Tryckluftsapparater och ventiler
14. JUSTERING
    A.Tryckströmställare
        Typ YBT 9
        Typ ATPJA 1

SJH 455.1 Br - BROMS

11. BESKRIVNINGAR
    Bromsrörelse
    Bromscylinder
    Bromsregulator
    Handbroms
    Broms D- och Da-lok
    Broms F-lok
    Broms Hg-lok
    Broms Ma-lok

SJH 455.1 Kö - KRAFTÖVERFÖRINGAR

11. BESKRIVNINGAR
    Koppelstångsdrift
        Fjäderkoppling
        Gummiklotskoppling (Layrubkoppling)
        Blindaxel
        Växelkåpor
        Koppelstänger
    Enkelaxeldrift
        Tasslagrad motor
        Motor med statorhålaxel
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
        Koppelstångsdrift
        Enkelaxeldrift
    B. Fjäderstjärna D-lok
        Nedtagning av ytter- och innerkåpa
        Kontroll
        Utbyte av fjäderstjärna
        Montering av inner- och ytterkåpa
    C. Smörjdyna blindaxellager D-lok
        Nedtagning av oljelådor och smörjdyna
        Kontroll
        Uppsättning av oljelådor och smörjdyna
    D. Smörjning
13. UTBYTE
    A. Vevlager D-lok
        Nedtagning av koppelstång
        Demontering
        Montering
        Uppsättning av koppelstång
        Justering, kontroll och smörjning
    B. Långtappslager D-lok
        Nedtagning av koppelstång
        Demontering och urpressning
        Inpressning
        Centrering
        Montering
        Uppsättning av koppelsfång
        Justering, kontroll och smörjning
    C. Nedtagning och uppsättning av koppelstänger med rullager Da-lok
        Förarbete för nedtagning
        Demontering av lager
        Nedtagning och syning av lager
        Uppsättning
        Montering av lager
        Insättning och justering av ledbultar
    D. Gummiblock för drivelement Ma-lok

SJH 455.1 Ku - KORGUTRUSTNINGAR

11. BESKRIVNINGAR
12. KONTROLL
13. UTBYTE
    A. Fönsterglas i gummilist
    B. Fönsterlyftare D-lok
    C. Fönsterlyftare Da-lok

SJH 455.1 Vk - VENTILATIONS- OCH KYLSYSTEM

11. BESKRIVNINGAR
12. KONTROLL

SJH 455.1 SMÖRJANORDNINGAR

SJH 455.1 Elutrustning på taket

SJH 455.1 Hu - HUVUDBRYTARE

11. BESKRIVNINGAR
    Oljebrytare HPR 22/200
        Tillslagning
        Frånslagning
        Frånslagning genom överströmsrelät
    Tryckluftsbrytare HTLJ 1/20/400
        Tillslagning
        Frånslagning
        Konstruktion
        Handmanövrering
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Provning av transformatorolja
    C. Huvudkontakter i oljebrytare
    D. Brytpol och frånskiljare i tryckluftsbrytare
    E. Smörjning
13. UTBYTE
    A. Oljebrytare
    B. Tryckluftsbrytare Da- och Ma-lok

SJH 455.1 Tr - TRANSFORMATORER OCH OMFORMARE

11. Beskrivningar
    Huvudtransformatorer
    Transformatorer med nedsidereglering
    Transformatorer med uppsidereglering
    Motormanövrerat pådrag
    Hjälptransformatorer
    Mättransformatorer
    Speciella transformatorer
        Återledningstransformator
        Differential- och medelvärdesströmtransformatorer
        Differentialskydd för reglertransformatorer
12. KONTROLL
    A. Allmänt
    B. Isolationsmätning
    C. Smörjning

Traktionsmot

Hjlpmotorer

SJH 455.1 Re - KONTAKTORER

11. BESKRIVNINGAR
    Elmagnetiska kontaktorer
        Typ ABV 1200
        Typ ABL 350 N
    Elpneumatiska kontaktorer
        Typ EJC 1100
        Typ EJD 1100
        Typ ABV 2000
        Typ ABL 350 P
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Smörjning

SJH 455.1 Ok - OMKOPPLARE

11. BESKRIVNINGAR
    Fram- backkopplare
        Elmagnetiska fram- backkopplare Typ FBV 3C
        Elpneumatiska fram- backkopplare Typ AURJA 2501
        Elpneumatiska fram- backkopplare typ AURJA 1503
        Elpneumatiska fram- backkopplare typ FBV 7
    Omkopplare för tågvärme
        Tågvärmeställare typ CBO 60
    Riktkopplare
    Övriga omkopplare
        Manöverströmsomkopplare typ CBO 24
        Manöverströmsfrånskiljare typ CBO 95
        Provomkopplare
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Smörjning
13. UTBYTE
    A. Manöverspole för FB-kopplare typ FBV 3 C.

SJH 455.1 Re - RELÄER

11. BESKRIVNINGAR
    Reläer för övervakning
        Nollspänningsreläer
        Utgångsrelä
        Förreglingsrelä
    Överströmsreläer
        Typ RDM
        Typ RBV 19
        Typ RW special
        Typ RBV 49
    Reläer för differentialskydd
    Reläer för manövrering
        Manövermotorrelä
        Spärrelä och frånslagningsrelä för huvudbrytare
        Reläer för indikering Indikeringsrelä
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Smörjning

SJH 455.1 Laddningsdon

11. BESKRIVNINGAR
    Selenlikriktare
    Batterimätare
12. KONTROLL

SJH 455.1 BELYSNING OCH BATTERIER

11. BESKRIVNINGAR
    Yttre och inre belysning
    Batterier
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt

SJH 455.1 MANÖVERANORDNINGAR

11. Beskrivningar
    Kontroller
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmän
    B. Smörjning

SJH 455.1 Mi - MÄT- OCH INDIKERINGSUTRUSTNING

11. BESKRIVNINGAR
    MÄTINSTRUMENT
        Hastighetsmätare
        Mekanisk hastighetsmätare typ Deuta
        Elektriska hastighetsmätare
        Registrerande hastighetsmätaranläggning
        Givare
        Mottagarmotor
        Hastighetsmätare
        Volt- och amperemetrar
        Manometrar
    INDIKERINGSUTRUSTNING
        Indikeringslampor
        Indikeringsreläer
        Sumrar
12. KONTROLL - SKÖTSEL
    A. Allmänt
    B. Registrerande hastighetsmätaranläggning
13. UTBYTE
    A. Övre spiralaxel för mekanisk hastighetsmätare
    B. Nedre spiralaxel för mekanisk hastighetsmätare
    C. Registreringsrulle för hastighetsmätare typ RT9
14. JUSTERING
    A. Elektrisk hastighetsmätaranläggning Hg-lok
    B. Infärgning av registreringsskiva och rulle på hastig­hetsmätare typ R9

SJH 455.1 Tl - Tåg- och lokvärmeutrustning

11. BESKRIVNINGAR
    Utrustning för tågvärme
    Tåg- och lokvärmeutrustning
    Utrustning för lokvärme
12. KONTROLL
    A. Allmänt
    B. Resistansmätning av element i elkamin
13. UTBYTE
    A. Kopplingspropp för tågvärmekabel

SJH 455.1 Dv - DIVERSE

11. BESKRIVNINGAR
    Strömställare
    Säkringar
12. KONTROLL
    A. Allmänt
25. ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR LAGERARBETEN
    A. Gjutning av lager till ellok
    B. Passning av lager
30. SMÖRJMEDELSFÖRTECKNING


 Fil 0790 datum 2023-06-11