Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
  SJH
    SJH 455.1
      Boggier
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

SJH 455.1 BOGGIER

INNEHÅLL


11. BESKRIVNINGAR

Fordonsaxlar, lagrade i ett separat ramverk, utgör tillsammans med detta en boggi, fig Bo 11.1. I en enaxlig boggi (bisselboggi), vilken tjänar till att reducera flänskrafterna på närmaste drivaxel, är axeln en löpaxel. I två- eller treaxliga boggier utgöres i regel samtliga axlar av drivaxlar.

Boggin vrider sig kring en centrumtapp, som är fastsatt i korgens underrede. Via denna centrumtapp överföres drag- och bromskrafter från boggin till korgen. Centrumlagret i boggin är utformat så, att det medger snedställning av boggin i förhållande till korgen. På vissa lok är centrumlagren förskjutbara i sidled och försedda med återställningsanordningar.

Fleraxliga boggier på här beskrivna lok har fjädrande sidostöd, på vilka korgen vilar.

Boggierna på ett boggilok är oftast förbundna med varandra genom en boggikoppling, som tjänar till att reducera flänskrafterna och i vissa utföranden även till att utjämna de axellastvariationer som förekommer, t ex vid start.

I följande beskrivningar av boggier behandlas endast centrumlager, sidostöd och boggikopplingar. Boggiernas övriga utrustning behandlas i avsnitten Ramverk, Fjädersystem etc.

Enaxlig boggi D-, Da- och F-lok, fig Bo 11.2

I vardera änden av loket finns en enaxlig boggi, som består av löpaxel 1, boggilåda 2 och boggistjärt 3.

Bo 11.2

Boggin är rörlig i sidled omkring centrumbulten 4 i fästet 5. Sidorörelsen vid hjulaxeln är på D- och Da-lok ± 65 mm och på F-lok ± 100 mm. Boggistjärtlagret består av kulan 6 och det tvådelade lagret 7. Lagret är fastsatt vid boggistjärten med muttern 8, vilken är säkrad med stoppinnen 13. Hålen för centrumbulten i fästet är försedda med bussningar, och såväl bult som bussningar är sätthärdadc. Bulten är säkrad med stoppkilen 9, vilken i sin tur är säkrad med saxpinne. Boggistjärtcn på Da-lok är förlängd, så att boggistjärtlagret är beläget innanför den närmaste drivaxeln. Boggins återställningsanordnin; består av kilplan med stigningen 1:7 eller 1:10. En del av lokets tyngd överföres till boggin via fjäderpinnarna 12, glidskorna 10 och de kilformade glidplattorna 11. Genom de krafter, som verkar på kilplanen vid en sidoförskjutning av boggin, strävar denna att återgå till mittläget. Glidplattorna ligger i ett oljebad i lagerboxarnas övre del. För tillförsel av olja finnes påfyllningshål med vridlock på lagerboxarnas lock. Centrumlager och fjäderpinnar på D-loken tillföres olja genom veksmörjning från smörjkoppar i maskinrummet. På F-loken smörjes centrumlager och fjäderpinnar från en smörjpump.

Boggiaxellagren utgöres på D-lok av glidlager och Da- och F-lok av rullager.

Boggi Hg-lok

Varje lok är utrustat med två stycken 2-axliga boggier, vilka vardera har två sidostöd. Varje boggi styres av en centrumtapp, vars lager är beläget mitt emellan boggins axlar. Centrumlagret är förskjutbart i sidled och försett med återställningsanordning Boggikopplingen medger såväl vertikal som horisontal förskjutning av boggiändarna i förhållande till varandra och är försedd med återställningsanordning för den horisontella förskjutningen.

Bo 11.3

Sidostöd, fig Bo 11.3. Konsolen 1 utgör ett hölje för fjäderhuset 2. Konsolens insida är försedd med ett foder 3, i vilket fjäderhuset är rörligt. Fjäderhuset innesluter den yttre och inre skruvfjädern 4 resp 5. Trycket från skruvfjädrarna upptages av konsolens bottenplatta 6. Fjäderhusets överdel är utformad till ett oljerum, vars botten är försedd med en glidplatta 7, på vilken glidskon 8 är rörlig. Glidskon är försedd med ett skålformat foder 9, i vilket det sfäriska lagret 10 vilar. Lagret är fastsatt vid korgens ramverk. Fjäderhusets maximala vertikalrörelse nedåt är 15 mm.

För att skydda lageranordningarna mot föroreningar finns tätningsmanschetten 11 och täckplåten 12. (Vissa Hg-lok är försedda med en gummibälg för detta ändamål.) För avluftning av fjäderhuset vid dess upp- och nedgående rörelser i konsolen finns avluftningsröret 13. Anordningarna för smörjning består av smörjkoppen 14, från vilken oljan genom veksmörjning tillföres det sfäriska lagret och fjäderhusets oljerurn. Genom bräddavloppet i oljerummet rinner oljan ner till konsolen för smörjning av glidytorna mellan fjäderhuset och fodret. För ytterligare påfyllning av olja till konsolen samt för kontroll av dess oljenivå finns påfyllningskoppen 15.

Centrumlager, fig Bo 11.4. Centrumtappen 1 är fastsatt vid korgens underrede. Tappen är lagrad i kulan 2, vilken i sin tur är lagrad i lagerhalvorna 3. Lagerhalvorna hålles fast i lagret av locket 5.

Centrumlagret är förskjutbart i sidled mellan plattorna 6, vilka är fastsvetsade vid ramstagets sidoplåtar. Plattorna är försedda med slitskenorna 7. Återställningskraften erhålles från bladfjädrarna 8. Dessa är inspända mot fjäderpinnarna 9 av spännskruvarna 10. Fjäderpinnarna är rörliga i sina styrningar 11 i ramstaget och ligger an mot centrumlagrets tryckbrickor 12. När centrumlagret föres åt sidan strävar således fjädrarna att återföra det till mittläget. Lagrets sidoförskjutning begränsas av fjäderpinnarnas styrningar till ± 12 mm.

För smörjning finns i maskinrummet en smörjkopp, från vilken olja tillföres centrumlagret och glidplanen genom veksmörjning. Oljan uppsamlas i oljebehållaren 13.

Bo 11.4

Boggikopplingen, fig Bo 11.5, utgöres av en återställningsanordning för boggiändarnas förskjutning i sidled i förhållande till varandra. Anordningen består av en yttre och en inre glidplatta 1 resp 2, vilka ligger mot varandra på snedställda plan. Den inre plattan är fastsatt vid ett stativ 3 på B-boggin och den yttre är förskjutbar i sidled i förhållande till den inre. Den yttre plattans sida mot A-boggin är försedd med glidplan för glidskons 4 vertikalrörelse. Glidskon är lagrad på den kulformade änden av fjäderpinnen 5, vilken hålles tryckt mot B-boggin av bladfjädern 6. Fjäderpinnen är rörlig i styrningen 7 men är förhindrad att vridas och dragas ur denna genom styrstoppskruven 8. Fjädern hålles inspänd av spännskruvarna 9 med länkar 10. Skruvarnas längder kan justeras med reglermuttrarna 11. De ledrörelser, som kan erhållas genom spännskruvarnas länkar medger snedställning av skruvarna vid såväl horisontal som vertikal förskjutning av boggiändarna.

Bo 11.5

Vid horisontal förskjutning av boggiändarna förskjutes även glidplattorna, och den yttre plattan kommer att pressas ut av den inre. P g a fjäderkraften mot kilplanen, som ökar med storleken på utslaget, strävar kilplanen att återgå mot mittläget. Storleken på sidoutslaget är begränsat till 50 mm av klackarna på stativet 3. Återställningsanordningen skyddas mot föroreningar av bälgen 12. Olja tillföres fjäderpinnens styrning och glidplanen från smörjkoppar med veksmörjning på vardera boggiänden. Spillolja uppsamlas i oljelådan 13.

Boggi Ma-lok, fig Bo 11.6
Bo 11.6

Varje lok är utrustat med två 3-axliga boggier, vilka vardera har fyra sidostöd. Varje boggi vrider sig kring en centrumtapp, vars lager är beläget mellan yttre och mittre hjulaxeln. Centrumlagret är förskjutbart och försett med återställningsanordning. Kopplingen mellan boggierna utgöres av en utjämningskoppling, vilken medger sidoförskjutning av boggiändarna i förhållande till varandra. Kopplingen har även en återställningsanordning.

På vissa boggier är varje axel förskjutbar och försedd med återställningsanordning, inbyggd i lagerboxarna.

Bo 11.7

Sidostöd, fig Bo 11.7. Sidostödet är inbyggt i ramen och cylindern 1 är fastsvetsad vid ramplåtarna. Cylinderns insida är försedd med ett foder 2, i vilket fjäderhuset 3 är rörligt. Fjäderhuset innesluter den yttre och inre skruvfjädern 4 resp 5. Trycket från skruvfjädrarna upptages av bottenplattan 6. Fjäderhusets översida är försedd med en glidplatta 7, på vilken glidskon 8 är rörlig. Lagret 9 är fastsatt vid korgens underrede och dess nedre ände är sfäriskt lagrad i glidskon. Fjäderhusets maximala vertikalrörelse nedåt från viloläget är 20 mm. Lageranordningarna skyddas mot föroreningar av locken 10. Dessa utgöres av en övre och en undre plåt, vilka är förskjutbara i förhållande till varandra och till cylindern.

Skruven 11 är försedd med bricka och ingängad i glidskon. Låsringen 12 är fastsatt i ett spår på lagret. Låsringen och skruven har till uppgift att hålla locket resp glidskon kvar vid lagret när korgen är upplyftad från boggin. Därmed underlättas återplaceringen av locket och glidskon vid korgens sänkning. Lagret och glidytorna smörjas genom att de ligger i oljebad. För påfyllning av olja och för kontroll av oljestånd finns på utsidan av boggiramen en smörjkopp 13. För avtappning av oljan finns på oljebehållaren 14 en avtappningsplugg.

Bo 11.8

Centrumlager, fig Bo 11.8. Centrumtappen 1 är fastsatt i korgens underrede och centrumlagret är inbyggt i lagerhuset 2, vilket är fastsvetsat vid boggiramverkets tvärstag. Centrumtappen är lagrad i kulan 3, som i sin tur är lagrad i lagerhalvorna 4. Lagerhalvorna hålles fast i lagerhållaren 5 av locket 6. Lagerhuset är på insidan försett med två slitskenor 7, på vilka lagret glider vid sin sidoförskjutning. De två övriga sidorna i lagerhuset är utformade med hus för sidoanslagsfjädrarna 8. Varje skruvfjäder är inspänd mellan locket 9 och fjäderstyrningen 10, och fjädern håller denna tryckt mot anslagsbrickan 11 på lagret. Fjäderstyrningen är rörlig på bulten men rörelsen begränsas av muttern. När lagret föres åt ena sidan, kommer således denna sidas fjäder att tryckas ihop, och en kraft uppstår, som strävar att återföra lagret till mittläget. Sidoförskjutningens storlek är ± 20 mm och begränsas av klackarna 12 på lagerhuset.

Lagret skyddas mot föroreningar av tätningslocket 13. Lageranordningarna smörjes genom att de ligger i oljebad. Olja påfylles genom en påfyllningskopp i maskinrummet och oljenivån kontrolleras genom en smörjkopp på boggiramens utsida. För avtappning av oljan finns på oljebehållaren 14 en avtappningsplugg.

Bo 11.9

Boggikopplingen, fig Bo 11.9, inneslutes i kolvhuset 1, som är fastsatt vid A-boggin. På varje ände av kolvhuset är fastsvetsat ett fjäderhus 2. I kolvhuset är kolven 3 lagrad. Denna består av en övre och en undre halva, vilka är fastsatta vid varandra med fyra bultar. I varje fjäderhus finnes en skruvfjäder 4, inspänd mellan en yttre och en inre fjädertallrik 5 resp 6. Den yttre fjädertallriken är försedd med kona och styrhylsa. Axeln 7, vilken är fastsatt på kolven, är förskjutbar i styrhylsan och är utanför denna försedd med distansringen 8 och muttern 9.

Mellan kolvens halvor är vridtappen 10 lagrad. Dess vridningsaxel går vertikalt och vinkelrätt i förhållande till kolvens vridningsaxel. Genom hålet i vridtappen går styrtappen 11, vilken är fastsatt på B-boggin. Genom vridbarheten hos kolven och vridtappen möjliggöres boggiändarnas gemensamma förskjutning såväl vertikalt som horisontalt. Vid förskjutning i sidled av boggiändarna i förhållande till varandra förskjutes kolven i sidled av styrtappen. Därvid kommer båda skruvfjädrarna att tryckas ihop och de krafter, som därigenom uppstår, strävar efter att utjämna förskjutningen. Sidoförskjutningens storlek är max 60 mm och motsvarar spelet mellan axlarnas (7) flänsar och styrhylsorna. Lageranordningarna skyddas mot föroreningar av tätningslocket 12 med bälgen 13. Locket tätar omkring styrtappen med en tätningsring och hålles tryckt mot kolvhuset av fjädern 14. För smörjning av lageranordningarna finns på översidan av kolvhuset två smörjkoppar med veksmörjning.

Bo 11.10

Boggiaxlarnas förskjutning är möjliggjord genom axlarnas lagring i cylindriska rullager. Varje lagerbox, fig Bo 11.10, innesluter en återställningsanordning, vars återställningskraft åstadkommes av en gummibuffert 4. Denna hålles inspänd mellan locket 5 och hylsan 6 av muttern 7. Muttern är låst med två stoppskruvar. Kullagrets innerring 8 är fastpressad och låst vid tappen av brickan 9. Lagerhuset 10 är pressat på kullagrets ytterring och är på utsidan försedd med en kil 11, som löper i ett spår i boxen. Därigenom är lagerhuset förhindrat att följa med i axelns rotation. Axeln kan från mittläget förskjutas 3 mm åt vardera hållet utan att påverka återställningsanordningarna. Detta motsvarar spelet "S", som är justerat med mellanlägg 12. Vid ytterligare förskjutning av axeln trycker lagerhuset hylsan 6 utåt, varvid gummibufferten tryckes ihop. Därvid uppstår en kraft, som strävar att återföra axeln mot mittläget. Den totala förskjutningen är ± 8 mm.

Anordning av axlar och hjul på ellok
Bo 11.11

Axelanordningens beteckning bildas genom att antalet löpaxlar anges med arabiska siffror och antalet drivaxlar med bokstäver ur stora alfabetet. Därvid betyder B två kopplade axlar, C tre, D fyra, E fem o s v. o efter bokstav innebär att varje axel drives av egen motor (enkelaxeldrift). Apostrof (') efter siffra eller bokstav innebär att axeln eller axlarna är lagrade i boggi.

12. KONTROLL - SKÖTSEL

A. Allmänt
 1. Syna och kontrollera varje centrumlager med avseende på att
  1. centrumtappens fästbultar är dragna
  2. bultarna till locket, som håller lagerhalvorna är dragna (Hg)
  3. tätningslocket ligger an mot lagerhuset och att fjädern, som håller locket nedtryckt, är hel
  4. oljeläckor ej förekommer på smörjanordning och oljebehållare
  5. återställningsfjädrarna är hela (Hg)
  6. spännskruvarnas stoppmuttrar sitter fast (Hg).
 2. Syna och kontrollera kopplingen mellan boggierna med avseende på att
  1. kopplingsfästets bultar på resp boggi är dragna
  2. bälgen är hel
  3. återställningsfjädern är hel (Hg)
  4. bultarna till spännskruvarnas länkar är låsta (Hg)
  5. stoppmuttrarna för spännskruvarnas reglermuttrar sitter fast (Hg)
  6. oljeläckor ej förekommer på smörjanordningen.
 3. Kontrollera enl fig Bo 11.3 och 7 att spelet för fjäderhusets vertikalrörelse i varje sidostöd har föreskrivet värde. Loket skall vara uppställt på justerat plant spår. På Hg-lok, där bälg hindrar måttagningen, lossas denna i övre fästet och föres ned. På Ma-lok mätes avståndet mellan korgens underrede och boggins ramverk. Angivet mått motsvarar normalt spel för fjäderhuset. Uppgår måttet ej till föreskrivet värde tyder detta på brott eller utmattning på sidostödsfjädrarna.
 4. Syna varje sidostöd med avseende på att
  1. bultarna för konsolens fastsättning vid boggiramverket är dragna (Hg)
  2. lagret sitter fast vid korgens ramverk
  3. tätningslocket ligger an mot sitt säte och att fjädern, som håller locket nedtryckt är hel
  4. oljeläckor ej förekommer på smörjanordning och oljebehållare.
  Stum gång på loket vintertid kan orsakas av att vatten kommit in i sidostöden och frusit tili is.
B. Glidplattor i boggikoppling Hg-lok, fig Bo 12.1
Bo 12.1
 • Nedtagning och kontroll
  1. Lossa bälgen 12 i fästet på A-boggin samt tryck ihop den mot B-boggin.
  2. Lossa spännskruvarnas stoppmuttrar.
  3. Lossa reglermuttrarna 11 så mycket att glidskon kan tagas bort sedan fjädern 6 och fjäderpinnen dragits mot A-boggin.
  4. Tag ned glidskon 4 och den yttre glidplattan 1.
  5. Rengör glidplattorna och glidskon.
  6. Syna glidytorna. Smärre repor och sår putsas bort. Vid behov bytas glidplattorna.
  7. Kontrollera att fjäderpinnen går lätt i styrningen. Om så ej är fallet frigöres fjäderändarna genom att bultarna tagas ur länkarna varefter fjädern tages ned. Styrstoppskruven 8 för fjäderpinnen lossas varefter fjäderpinnen kan tagas ut och synas.
  8. Kontrollera att smörjrören är öppna genom att blåsa med tryckluft genom dem.
  9. Anolja friktionsytorna på glidplattorna och glidskon.
 • Uppsättning
  1. Placera glidplattan och glidskon på sina platser samt för fjädern och fjäderpinnen mot B-boggin så att fjäderpinnen kommer in i sitt urtag på glidskon.
  2. Kontrollera att styrbrickan intar rätt läge mellan fjäderbandet och fjäderpinnen.
  3. Drag ihop spännskruvarna med reglermuttrarna så mycket att spelen upphäves. Härvid kontrolleras att fjädern ej kommer att ligga snett.
  4. Drag reglermuttrarna växelvis ytterligare två varv och fyra sexkanter.
  5. Drag fast låsmuttrarna.
  6. Kontrollera att smörjrörens ändar är belägna ovanför smörjspåren.
  7. Skruva fast bälgen på A-boggins fäste samt häng upp den på upphängningskrokarna.
  8. Avsyna arbetet.
C. Smörjning

Se SJF 455 D samt smörjschema för resp fordon.

13. UTBYTE

A. Löpaxel D-lok
 • Förarbete för sänkning
  1. Placera loket med löpaxeln över sänkgrav. Kontrollera att handbromsen är loss i den ände av loket där axeln skall bytas och tilldragen i den andra änden.
  2. Tag bort saxpinnar samt skruva loss fästet för hastighetsmätarens böjliga axel. Häng upp fästet på staget för den böjliga axelns rör.
  3. Lossa och skruva ur pinnbultarna från axeländen.
  4. Tag bort saxpinnar samt tag ur bultar för handbromsens dragstång. Tag ned dragstången.
  5. Tag bort saxpinnar samt skruva av muttrar till bultar för löpaxelns underboxar.
  6. Slå ur bultarna och tag ned underboxarna.
  7. Anbringa stöd för lagren enl fig Bo 13.1. Varje lager förses med två stöd.
  Bo 13.1-2
 • Nedtagning
  1. Tag bort durk över sänkgraven och sätt upp befintliga skyddsanordningar.
  2. Placera sänkgravsdomkraften under loket.
  3. Kör upp domkraften och stoppa i närheten av hjulaxeln. Justera lokets resp domkraftens läge, så att axeln befinner sig rakt över domkraften.
  4. Lås ett av lokets övriga hjul på båda sidor med hjulkilar.
  5. Kör upp domkraften och pressa upp axeln så att hjulen lyftes från rälerna.
  6. Anbringa pallning mellan intilliggande drivaxlars lagerboxar och ramverket samt mellan löpaxlarnas fjädrar och ramverket enl fig Bo 13.2.
  7. Skruva loss och skjut undan rälerna.
  8. Syna skyddsbyglarna på boggilådan och ramstaget att de är hela och att de sitter fast. Skyddsbyglarna håller boggin när axeln är nedtagen.
  9. Sänk axeln.
  10. Flytta domkraften med axeln till uppställningsspår.
  11. Lyft axeln och placera den på uppställningsspåret.
  12. Kör tillbaka sänkgravsdomkraften under loket.
  13. Lägg tillbaka durken över sänkgraven.
 • Lagerarbete
  1. Tag ned lagerhalvorna.
  2. Rengör lagren. Skruva loss och tag bort lagrens kåpor.
  3. Syna lagren. För att de gamla lagren skall få användas på den nya axeln gäller att
   1. lagerytan ej är bränd eller sprucken
   2. babbitsskiktet har tillräcklig tjocklek
   3. lagergångarnas längd på den nya axeln ej är större än på den gamla. Det axiella spelet skall vara 4 mm och lika fördelat på lagrets båda sidor.
  4. Kontrollera att körnmärket på varje lagers översida delar lagerlängden i lika delar. Om så ej är fallet fastställes den nya mittpunkten som märkes upp.
  5. Placera lagren på lagergångarna. Skjut över lagren mot axelns ena ände så att det ena lagret ligger an mot hjulet och det andra mot axelansatsen.
  6. Sätt upp centreringsverktyg i lagerboxarna. Justera in resp centrummärke så att detta delar lagerboxens längd i lika delar.
  7. Kontrollera att avståndet mellan lagerboxarnas mittpunkter överensstämmer med avståndet mellan lagrens mittpunkter. Se fig Bo 13.3 och 4. Om måtten ej överensstämmer justeras detta genom avsvarvning av lagrens ändplan. Efter slutförd justering kontrolleras att det axiella spelet är 4 mm för vardera lagret och lika fördelat på lagrets båda sidor.
   Bo 13.3-4
  8. Passa in lagren på lagergångarna. Se Dv Allmänna anvisningar för lagerarbeten. Om de gamla lagren skall användas på den nya axeln måste lagerfodrens hårda ytskikt skavas bort även i de fall då lagergångarnas diametrar överensstämmer.
  9. Montera lagerkåporna. Kontrollera packningar och gummimanschetter.
  10. Sätt upp lagren i boxarna. Slå upp lagren med tennslägga tills de säkert tagit styrning i sina säten. Anbringa lagerstöden.
 • Förarbete för uppsättning
  1. Tag bort durken över sänkgraven.
  2. Placera löpaxeln på domkraften och kör domkraften mitt under loket.
  3. Avläs hjulringstjocklekarna på löphjulet och det närmaste drivhjulet. Avgör om fjäderpinnarna med hänsyn till detta behöver bytas. Se Fs Fjäderpinnar. Om fjäderpinnarna skall bytas sker detta enl punkt 35-45, vilket annars förbigås.
  4. Kör upp domkraften mot boggilådan. Tag bort bultarna i lagerboxarna och pressa upp axeln tills boggilådan lyftes.
 • Byte av fjäderpinnar
  1. Tag bort boggilådans skyddsbygel.
  2. Lås fjäderpinnarna med skruvarna 1, fig Bo 13.2. Pallningen skall därvid vara fastklämd mellan fjäderbandet och ramstaget.
  3. Tag bort centrumbulten i boggistjärtlagret.
  4. Sänk boggin så mycket att loket kan baxas ett stycke i riktning från boggin.
  5. Lossa skruven 1 för en av fjäderpinnarna samt släpp ned denna mot överboxlocket.
  6. Lossa handbromsen och tag bort hjulkilarna. Baxa loket med försiktighet i riktning från boggin så långt att fjäderpinnen kan tagas ned. Se fig Bo 13.5.
   Bo 13.5
  7. Tag ned den andra sidans fjäderpinne.
  8. Rengör de nedtagna pinnarna. Byt ut dem mot pinnar av annan längd, som förvaras i lokets maskinrum.
  9. Anolja fjäderpinnarna och för upp dem i sina styrningar mot fjäderbanden. Kontrollera att de får rätt anliggning i dessa och lås dem med skruvarna 1.
  10. Baxa loket tillbaka mot boggin. Lyft boggin och justera lokets läge så att fjäderpinnarna går ned genom sina styrningar i lagerboxlocken och in i återställningsanordningarnas glidskor.
  11. Montera skyddsbygeln på boggilådan och boggistjärtlagrets centrumbult.
 • Uppsättning
  1. Pressa upp boggin så högt att rälerna kan skjutas under hjulen.
  2. Montera rälerna.
  3. Tag bort pallningarna från drivaxlarnas lagerboxar och löpaxelns bärfjädrar.
  4. Sänk och kör undan domkraften.
  5. Lägg tillbaka durken över sänkgraven.
  6. Kontrollera underboxarnas smörjdynor samt montera boxarna. Se Lv 22 B, punkt 5-10.
 • Efterarbete
  1. Drag till den motsatta ändens handbroms.
  2. Montera bromsdragstången.
  3. Skruva in och drag fast pinnbultarna för hastighetsmätaraxelns fäste.
  4. Anbringa fästet. Skruva på och drag fast muttrarna samt lås dem med saxpinnar.
  5. Mät diametern på den uppsatta löpaxeln och korrigera vid behov hastighetsmätaren. Se Mi Mekanisk hastighetsmätare.
  6. Tag bort hjulkilarna.
  7. Avsyna arbetet.
  Specialverktyg: Lagerstöd enl fig Bo 13.1. Ritn Damr 51123. Centreringsverktyg för lagerläge enl fig Bo 13.3. Ritn Org 50882.
B. Boggi Hg-lok
 • Förarbete för lyftning av korgen
  1. Placera loket vid lyftbockar.
  2. Kontrollera att tryckluft ej finns i bromssystemet.
  3. Lossa och skruva ur skruvar för centrumlagrens oljebehållare. Tag ned behållarna.
  4. Tag bort saxpinnar ur centrumtapparna. Lossa och skruva av muttrarna och tag bort brickorna.
  5. Tag bort skyddshuven över resp anslutningsplint för motorkablar samt lossa kablarna. För motor I och IV är plintarna belägna i resp maskinrum, för motor II under golvet i förarhytten och för motor III under loket mellan boggierna.
  6. Skruva loss tryckluftsslangar för båda boggierna.
  7. Skruva loss jordkablar från boggiramverken.
  8. Skruva loss kablar för hastighetsmätaren från plint på höger sida av B-boggin.
 • Lyftning
  1. Justera läget på lyftbockarna och loket så att bockarnas lyftarmar kommer under korgens lyftbalkar. Avlasta de flyttbara lyftbockarnas hjulaxlar, samt lås fast lvftbockarna med låsbultarna.
  2. Placera skyddsplattor på lyftarmarnas klackar, samt skruva ut lyftarmarna, så att klackarna får god anliggning mot lyftbalkarna, fig Bo 13.6.
   Bo 13.6-7
  3. Kör upp var och en av lyftbockarna, så att lyftklackarna kommer att ligga an mot lvftbalkarna.
  4. Lyft korgen genom samtidig uppkörning av de fyra lyftbockarna. Korgen lyftes endast så högt som motorernas luftbälgar tillåter.
  5. Skruva loss bälgarna.
  6. Lyft korgen så mycket att boggierna går fria under centrumtapparna.
  7. Montera lock över motorernas luftintag på den boggi, som skall bytas.
  8. Täck över luftintagen på den andra boggins motorer.
 • Isärkoppling av boggierna
  1. Lossa boggikopplingens bälg från fästet på den boggi, som skall bytas, samt tryck ihop den mot den andra boggin.
  2. Lossa spännskruvarnas stoppmuttrar.
  3. Lossa reglermuttrarna tills fjäderspänningen upphör
  4. Tag bort saxpinnar ur bultar i B-boggins spännlänksfästen samt tag ur bultarna.
  5. Skjut fram den boggi, som skall bytas. Tag ned glidsko och glidplattor.
  6. Flytta fram boggin från loket och placera den på lämpligt uppställningsspår.
 • Boggiarbete
  1. Flytta över boggikopplingens detaljer och plogarna från den gamla till den nya boggin. Se fig Bo 13.7. Boggikopplingens detaljer flyttas över till den nya boggin
  2. 24 Syna och kontrollera glidplanen enl 12 B, punkt 5-9.
  3. 25 Placera glidplattan och glidskon på sina platser samt för boggierna intill varandra. Styr därvid fjäderpinnen in i sitt urtag på glidskon, fig Bo 13.8. Kontrollera att styrbrickan intar rätt läge mellan fjäderbandet och fjäderpinnen.
   Bo 13.8
  4. Montera spännlänkarna. Lås bultarna med saxpinnar.
  5. Kontrollera att smörjrör och -kanaler är öppna till centrumtapparna genom att blåsa med tryckluft från resp smörjkopp i maskinrummet.
  6. Skjut boggierna mitt under loket.
 • Sänkning av korgen
  1. Smörj centrumlagrens sidoplan och anolja centrumtapparna.
  2. Skruva fast koniska styrhylsor på centrumtapparna. Detta utföres ej om tapparna är fasade.
  3. Tag bort locken över motorernas luftintag.
  4. Sänk korgen etappvis. Äntra centrumtapparna och handbromsstången.
  5. Montera motorernas luftbälgar.
  6. Sänk korgen helt. Äntra styrtapparna för sidostödens täckplåtar. Kör ned och drag in lyftarmarna.
 • Justering av boggikopplingen
  1. Drag ihop spännskruvarna så mycket att spelen i kopplingen upphäves. Härvid kontrolleras att fjädern ej kommer att ligga snett.
  2. Drag reglermuttrarna växelvis ytterligare två varv och fyra sexkanter.
  3. Drag fast låsmuttrarna.
  4. Kontrollera att smörjrörens ändar är belägna ovanför smörjspåren.
  5. Skruva fast bälgen på den nya boggins fäste samt häng upp den på upphängningskrokarna.
 • Efterarbete
  1. Tag bort centrumtapparnas styrhylsor. Sätt upp brickorna samt skruva på och drag fast muttrarna. Lås muttrarna med saxpinnar.
  2. Montera centrumlagrens oljebehållare.
  3. Koppla traktionsmotorernas kablar. Montera kabelklotsar och skyddshuvar.
  4. Koppla jordkablarna.
  5. Koppla kablarna för hastighetsmätaren.
  6. Utför täthctsprov på tryckluftsledningarna.
  7. Avsyna arbetet.
C. Återställningsfjäder i centrumlager Hg-lok
 • Lyftning av korgen.
  1. Placera loket vid lyftbockar.
  2. Kontrollera att tryckluft ej finns i bromssystemet.
  3. Lossa och skruva ur skruvar för centrumlagrens oljebehållare. Tag ned behållarna.
  4. Tag bort saxpinnar ur centrumtapparna. Lossa och skruva av muttrarna och tag bort brickorna.
  5. Tag bort skyddshuven över resp anslutningsplint för motorkablar samt lossa kablarna. För motor I och IV är plintarna belägna i resp maskinrum, för motor II under golvet i förarhytten och för motor III under loket mellan boggierna.
  6. Skruva loss tryckluftsslangar för båda boggierna.
  7. Skruva loss jordkablar från boggiramverken.
  8. Skruva loss kablar för hastighetsmätaren från plint på höger sida av B-boggin.
  9. Justera läget på lyftbockarna och loket så att bockarnas lyftarmar kommer under korgens lyftbalkar. Avlasta de flyttbara lyftbockarnas hjulaxlar, samt lås fast lyftbockarna med låsbultarna.
  10. Placera skyddsplattor på lyftarmarnas klackar, samt skruva ut lyftarmarna, så att klackarna får god anliggning mot lyftbalkarna, fig Bo 13.6.
  11. Kör upp var och en av lyftbockarna, så att lyftklackarna kommer att ligga an mot lyftbalkarna.
  12. Lyft korgen genom samtidig uppkörning av de fyra lyftbockarna. Korgen lyftes endast så högt som motorernas luftbälgar tillåter.
  13. Skruva loss bälgarna.
  14. Lyft korgen så mycket att boggierna går fria under centrumtapparna.
  15. Täck över traktionsmotorernas luftintag.
  16. Skjut fram boggierna från loket och placera dem på lämpligt uppställningsspår.
   Bo 13.9
 • Nedtagning av fjädern
  1. Lossa och skruva av spännskruvarnas stoppmuttrar på den sida om centrumlagret, där fjädern skall bytas. Se fig Bo 13.9.
  2. För att lika inspänning av fjädrarna skall erhållas vid uppsättningen räknas antalet gängor utanför reglermuttrarna.
  3. Lossa och skruva av reglermuttrarna samt tag bort sadelbrickorna.
  4. Skjut tillbaka spännskruvarna och lyft ut fjädern.
  5. Kontrollera centrumlagrets rörlighet i sidled. Smörj sidoplanen.
  6. Fetta in fjäderpinnen.
 • Uppsättning av fjädern
  1. Lyft upp ny fjäder och placera den på fjäderpinnen.
  2. För spännskruvarna genom urtagen i fjäderändarna och sätt på sadelbrickorna.
  3. Skruva på reglermuttrarna. Kontrollera att motsatta sidans sadelbrickor ligger rätt.
  4. Drag reglermuttrarna lika mycket som före nedtagningen.
  5. Skruva på och drag fast stoppmuttrarna.
 • Förarbete för sänkning av korgen
  1. Kontrollera att smörjrör och -kanaler är öppna till centrumtapparna genom att blåsa med tryckluft från resp smörjkopp i maskinrummet.
  2. Skjut boggierna under loket.
  3. Smörj sidoplanen på den andra boggins centrumlager samt anolja centrumtapparna.
 • Sänkning av korgen
  Se 13 B, punkt 30-34 och 40-46.
Bo 13.10
D. Återställningsfjäder i centrumlager Ma-lok
 • Nedtagning av fjäderdonet
  1. Placera uppsamlingskärl för olja under lagret samt tappa ur oljan (ca 30 liter). Använd rena kärl så att oljan kan användas på nytt.
  2. Skruva loss locket från lagerhuset enl fig Bo 13.10.
  3. Lyft fjäderdonet över mellersta axeln i boggin och för ut det mot korgens långsida, där det kan tagas ut genom öppningen mellan korgen och boggiramen. Om utrymmet ej medger detta måste korgen lyftas varvid oljebehållaren under centrumlagret samt centrumtappens mutter och bricka måste tagas bort. Korgens ände kan därefter lyftas 1-1,5 dm utan att några förbindningskablar behöver lossas mellan korg och boggi.
 • Byte av fjädern
  1. Sätt fjäderdonet i skruvstycke och byt den felaktiga fjädern.
 • Uppsättning av fjäderdonet
  1. Kontrollera lockets packning.
  2. Anbringa fjäderdonet på dess plats och drag fast skruvarna.
  3. Fyll olja i lagret genom påfyllningsröret i maskinrummet. Avbryt påfyllningen när oljenivån står 5 mm under inspektionskoppens kant.
E. Fjäder i sidostöd Ma-lok
 • Nedtagning
  1. Anbringa pallning med stålstycken mellan korgen och boggin vid det sidostöd vars fjäder skall bytas.
  2. Placera uppsamlingskärl för olja under sidostödet och tappa ur oljan (ca 25 liter). Använd rena kärl så att oljan kan användas på nytt.
  3. Skruva loss oljebehållaren.
  4. Lossa muttrarna för bottenplattan. Tag bort varannan mutter och gänga ned de övriga till pinnbultarnas nedre ändar.
  5. Placera domkraften under plattan enl fig Bo 13.11. Pumpa upp domkraften så att muttrarna avlastas. Tag bort muttrarna.
  6. Sänk domkraften.
  7. Lyft fjäderhuset med spett från hjulets utsida. Anbringa låsning av huset enl fig Bo 13.12.
  Bo 13.11-12
   8 Håll bottenplattan och fjädrarna samt tag bort domkraften. Sänk ned plattan och fjädrarna. Fig Bo 13.13.
 • Bo 13.13
 • Uppsättning
  1. Ersätt den felaktiga fjädern med en ny.
  2. Kontrollera att packningarna för bottenplattan och oljebehållaren är hela.
  3. Lyft bottenplattan och fjädrarna samt anbringa domkraften.
  4. Pumpa upp domkraften till läget enl fig Bo 13.12. Håll fjäderhuset och tag bort låsningen.
  5. Pressa upp bottenplattan mot sätet.
  6. Gänga på och drag fast muttrarna.
  7. Montera oljebehållaren.
  8. Tag bort pallningen.
  9. Fyll olja till föreskriven nivå i sidostödet. Vid påfyllningskopp 5 mm och vid oljelåda 40 mm från övre kanten.

 Fil 0792 datum 2014-02-15