Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
  MBVF
    MBVF 03
      MBVF 0310
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

MBVF 0310 BEDÖMNING AV EXTERN UTBILDNING

Version:1.0
Giltighet: Gäller fr o m 2017-11-16
Ersätter:Tidigare version finns ej
Ansvarig utgivare: Tc Rolf Nord
Sakredaktör:Jan Långström
Status:Godkänd av Sa Jan Långström 2017-11-16

INNEHÅLL


1. ALLMÄNT

1.1. Föreskriftens ändamål

Innan behörighet för en viss funktion tilldelas en befattningshavare i säkerhetstjänst vid MBV ska vederbörande vara i besittning av nödvändig kompetens (MBVF 0302), villket förutsätter att en lämplig utbildning ägt rum. Denna utbildning kan ha förvärvats vid särskild utbildningsanstalt, annat trafikföretag eller infrastrukturförvaltare. Huruvida denna utbildning är tillfyllest, ska bedömas innan vederbörande kan anses vara kompetent. Bedömning ska då göras av såväl kursgivare som genomgångna kurser.

1.2. Föreskriftens tillämpningsområde

Denna föreskrift ska tillämpas på personal som avses tjänstgöra inom ramen för MBV:s trafik- och infrastrukturtillstånd. Den gäller ej personal som utför trafik under eget trafiktillstånd på MBV:s infrastruktur med trafikavtal enligt MBV:s järnvägsnätbeskrivning (MBVF 0620), men sådan personal ska vara informerad om gällande infrastrukturbestämmelser.

1.3. Beslutande instans

MBV:s kompetensnämnd beslutar i frågor om bedömning enligt avsnitt 2 och 3 nedan. Kompetensnämnden kan utse därför lämpad person att utföra granskningen.

2. BEDÖMNING AV KURSGIVARE

En bedömning av en kursgivare som ej föranlett några anmärkningar får anses giltig i tre år. Särskild uppmärksamhet ska ägnas kursgivare vars utbildning ej är riktad till kommersiella trafikföretag

3. BEDÖMNING AV GENOMGÅNGNA KURSER

Kursintyg och kursplan ska företes. Bedömning av kursplan ska göras och i tveksamma fall ska kontakt tas med kursgivaren och/eller den utbildade. Som kriterium vid granskningen av kursplanen och ev ytterligare material, t ex kurslitteratur, ska gälla huruvida kursen ger de kunskaper som krävs i MBV:s motsvarande kurs.

4. SÄRSKILD KOMPLETTERINGSUTBILDNING FÖR MBV

Även om all utbildning i sig är tillräcklig för kompetensförklaring, ska en kortare utbildning genomföras för vederbörande ska sätta sig in i de speciella förhållanden som råder vid MBV, bl a ordergivning, rapportering och infrastrukturförhållanden.


Malmbanans Vänner, Arcusvägen 95, 975 94 LULEÅ. Tel 0920-250016.

 Fil 1260 datum 2017-11-22