Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2006
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Styrelsen för föreningen Malmbanans vänner får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2006.

ALLMÄNT

Styrelse

Denna har haft följande sammansättning

  • Ordförande Rolf Nord
  • Vice ordförande Gunnar Kajander
  • Sekreterare Jan Långström
  • Kassör Lars-Olof Lövgren
  • Ledamot Kristoffer Aspvik t o m 2006-11-13, därefter inträdde Tomas Casselgren
  • Suppleant Sven-Rune Öberg
  • Suppleant Tomas Casselgren t o m 2006-11-13, därefter vakant

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Årsmötet genomfördes på Viktoriadagen 2006-03-12 och därtill har ytterligare två medlemsmöten med föredrag förevarit. Dessa möten har genomförts tillsammans med Svenska Järnvägsklubben och delvis även Järnvägsfrämjandet.

Medlemsantalet uppgick vid slutet av 2006 till 397 st varav 50 st tillhör Narviksektionen. Antalet hedersmedlemmar har utökats till 4.

Ansvarig för arkivet har varit Staffan Johansson.

Ekonomi

Årets omsättning har varit dubbelt så stor som föregående år, mycket beroende på det omfattande SAM-arbetsprojekt som drivits under året. Till årets investeringar hör införskaffande av manskapsutrymmen för upp till 16 personer. Verksamheten under 2006 har resulterat i ett underskott på 11 760 kr.

Personal

Under året ökade den egna personalen från två till fyra heltidsanställda. Detta bl a för att kunna hantera den stora mängd arbetspraktikanter som SAM-avtalet (samarbete mellan MBV och Länsarbetsnämnen/AF och Luleå kommun) medförde, där i snitt över hela året 15 praktikanter sysselsatts. Dessutom har Luleå kommun tillhandahållt en arbetsledare för alla ungdomspraktikanter och s.k. språkplats-personer. Även har kommunen hjälpt till med en kordinator för att administrera alla praktikanter. Som mest kom 24 personer att vara sysselsatta samtidigt.

IT-verksamhet

Förutom löpande underhåll på installationerna i museet har en hel del kraft lagts ned på websajten. Denna omfattade vid årsskiftet c:a 480 sidor varav något mindre än hälften är avsedda för internt bruk. Sålunda har under hela trafiksäsongen alla trafikorder expedierats via websajten.

Ansvarig för IT-avdelningen har varit Martin Långström och webmaster Jan Långström.

Karven

Föreningens tidning Karven har under året utkommit med fyra nummer. Redaktör och ansvarig utgivare har Jan Bergsten varit.

TRAFIKAVDELNINGEN

2006-05-27 kördes dieseltåg med en T44, två AB7:or och R3 som en kombinerad medlemsresa och beställningsresa till Haparanda. Det följde med ca 50 medlemmar och två grupper från Holland. Den ena gruppen på 41 personer åkte till Haparanda och den andra på 39 personer tillbaka. Vi var en länk i en resa från Holland, där den ena grupp reste upp genom Tyskland, Danmark, Sverige och ner genom Finland, Ryssland, Polen och Tyskland till Holland. Den andra gruppen åkte åt motsatta hållet.

Under i huvudsak juli månad har kördes rälsbusstrafik med Yd 332 mellan Karlsvik och Gammelstad och lokdraget tåg med Z3 + CF2b + Co5 på lördagar och söndagar.

I september kördes tillsammans med Föreningen Ångtåg i Västerbotten ett blandat tåg till Gävle för att under fyra dagar delta i TÅG 150 med en del av våra fordon och med många aktiva medlemmar som funktionärer. Vi drog tåget med Dm3 976-977-978 som väckte berättigad uppmärksamhet i Gävle och även där drog ett par persontåg. På nerresan fick vi äran att hjälpa Green Cargos stålpilen uppför den ökända Anundsjöbacken söder om Mellansel. Resan ner tog 42 timmar och ungefär lika lång tid hem.

Utöver dessa arrangemang har många timmar lagts ned på växling av fordon i Karlsvik och Karlshäll.

Under våren har hållits utbildning i säkerhetsordningen och för redan utbildade har fortbildning med examination utförts.

Ansvarig för trafikavdelningen har varit Rolf Nord.

MASKINAVDELNINGEN

Under våren 2006 skedde iordningställande av de fordon som skulle medverka vid firande av TÅG 150 i Gävle. Det mest omfattande arbetet fick godsfinkorna litt G1 8423 och 8473.

I enlighet med styrelsens beslut att upphöra med verksamheten med teakvagnståget på statens spårnät har tre av de norska personvagnarna avvecklats, varvid de depositionerna Co2b 18099 och Co3c 18149 återförts till Jernbanemuseet och CFo2b 796 försålts till Norsk Museumstog. Resturangvagnen Ro2a 2702 är utlånad till Sveriges Järnvägsmuseum som i gengäld lånat ut byffévagnen RB4 3581.

I övrigt pågår renovering av spårrensaren Bgv 17, vingplogen C2s 114, ångfinkan Fo7 25714och byffévagnen RB4. Även har arbete nedlagts på C3d 2180, men inredningen av denna har ej kunnat färdigställas då äskade anslag ej beviljats.

Förutom rutinmässigt underhåll, besiktningar och liknande, har under året
även följande dragfordon erhållit mer omfattande underhållsåtgärder.

  • Upprustning av Dm3 976-977-978 som körde museitåget till Gävle.
  • Z64 som vi avser att göra fullt driftduglig.
  • Takrenovering på rälsbussen Yd 332

Tyvärr har verksamhetsåret inte varit befriat från skadegörelse. Såväl ett par sönderslagna rutor som graffiti har drabbat våra fordon.

Ansvarig för maskinavdelningen har varit Lars-Olov Lövgren.

BANAVDELNINGEN

Årets arbeten har skett på två områden, dels anslutningsspåren till stora hallen, dels kring vändskivan.

De tidigare inlagda växlarna 17 och 19 har riktats och ballastats. De till växel 19 anslutna spåren T5 och T6 har färdigställts, med undantag för att spår T5 inte är färdigballastat.

Ett uppställningsspår vid vändskivan för den större verkstadsvagnen har anlagts. Mark har röjts och planats för ett nytt tillfartsspår från stationsspåret S3 till skivan och för detta ändamål har växel 7 flyttats norrut så den ansluter till växel 5. I detta anslutningsspår kommer även ett stickspår till lokomotorskjulet från Morjärv att inläggas.

Att så mycket kunnat utföras under 2006 beror till stor del på det goda samarbetet med Luleå kommun och arbetsförmedlingen.

Årets och även tidigare arbeten har gjort att spår- och växelbeteckningar blivit röriga och ologiska, varför en ny beteckningsplan ses som nödvändig.

Kommunens försäljning till ett till privat företag av campingen inklusive järnverksruinerna och den del av GKJ som ligger söder om Arcusvägen väckte farhågor om att banan skulle behöva avkortas. Farhågorna har dock inte infriats.

Under banavdelningen sorterar även det förvärv till museet som under året gjordes av delar av kontaktledningsinstallationen över godsbangården på Svartön. Denna var nämligen Sveriges sista bangård med linbryggor. Planer finns att i något mindre version sätta upp en linbrygga över spåren utanför museet.

Ansvarig för banavdelningen har varit Jan Långström.

MUSEIVERKSAMHETEN

Säsongen startade med ett inbrott i entrébyggnaden där glass och läskedryck för över 1000 kr stals. Att ersätta det förstörda dörrpartiet kostade c:a 26 000 kr, vilket bestreds av kommunen.

Antalet betalande besökare med grupper inräknade har varit god.

Två nya toaletter stod klart till säsongsöppningen, vilka har uppskattats väl av våra besökare.

En annan nyhet, där våra utländska besökare har visat tacksamhet, var att vi kompletterat våra skyltar med översättning till engelska och tyska.

Upplevelseverksamheten

Upplevelseverksamheten som var ny för året har startat bra. Ett flertal kunder har varit mycket nöjda med utbudet, där bla Banverket har köpt två arrangemang. Nya arrangemang är redan bokade för sommaren 2007. Detta är vår nya fluga.

Försäljning

Försäljningen har varit god, särskilt den försäljning som ägde rum under TÅG 150 i Gävle där vi nådde en intäkt på 30 000:- mycket tack vare våra MJ-vagnar, museiutgåva 2005 och 2006.

Kansli

Kansliet, vars uppbyggnad startade under 2005, stod klart i början av året. Datorer och skrivare har fungerat bra och e-mail nyttjas dagligen för kommunikation och reklam till medarbetare och kunder. Portokostnader för utskick har begränsats till ett minimum.

Föreståndare för museet har varit Svante Holm som även dagligen bemannat föreningens kansli.

SEKTIONER

Modelljärnvägssektionen har under året underhållit de tre modelljärnvägar som normalt hålls i gång i museet. Vidare har sektionen varit anlitad av Teknikens Hus som teknikkonsulter och tillhandahållit tjänster och komponenter till deras malmbana.

Det har även framtagits en ny Museiutgåva 2006 med föreningens godsvagnar G1 8423 och G1 8427 som förebilder.

Piteå-sektionen har ej haft någon aktivitet under året.

Narviksektionens aktiviteter har varit sparsamma.

ÖVRIGT

Styrelsen vill sist men inte minst rikta ett varmt tack till alla som bidragit till årets resultat, sponsorer, arbetande medlemmar etc.

Luleå 2007-03-17

Styrelsen enligt ovan

 Fil 0535 datum 2014-02-17