Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2007
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2007.

ALLMÄNT

Styrelse

Styrelsen har under 2007 bestått av Rolf Nord, ordförande, Gunnar Kajander, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör och Tomas Casselgren, ledamot. Suppleanter har varit Martin Långström och Kristoffer Aspvik. Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. Årsmötet genomfördes den 18 mars.

Medlemsantalet uppgick vid slutet av 2007 till 350 varav 40 st tillhör Narviksektionen. Antalet hedersmedlemmar har under året varit 4 st.

Ekonomi

Årets omsättning sjönk med 30% mot fjolåret och lämnade ett underskott på 200 000 kr. Orsaken till denna nedgång berodde mycket på de förändrade arbetsmarknadspolitiska åtgärder mot arbetssökanden som träde i kraft under året. Detta ledde till att vårt ekonomiska SAM-avtal med arbetsförmedlingen ströps ned väsentligt under året för att helt upphöra per den 1 oktober. Till vår glädje så erhöll föreningen ett bidrag på 100 000 kr från Riksantikvarieämbetet får finansiering av etapp III av Vårdhall 4 som därmed blev årets investering.

Personal

På grund av arbetsmarknadspolitiska beslut har stora förändringar varit nödvändiga. Samarbetsavtalet med arbetsförmedlingen och kommunen om att sysselsätta svårplacerad arbetskraft upphörde 1 oktober, varvid det blev nödvändigt att minska den egna personalen till endast en anställd.

IT-verksamhet

Denna har under 2007 huvudsakligen omfattat underhåll av websajten. Handböcker och instruktioner har i ökad omfattning lagts ut och antalet sidor var vid årsslutet 576 st.

Ansvarig för IT-avdelningen har varit Martin Långström. Webmaster har varit Jan Långström.

Karven

Föreningens tidning Karven har under året utkommit med fyra nummer. Redaktör och ansvarig utgivare har Jan Bergsten varit.

TRAFIKAVDELNINGEN

Antalet färder på statens spårnät har varit få. 8 mars kördes tåg Luleå-Boden för inspelning av tågscener i Tomas Alfredsons film ”Låt den rätte komma in”. Även en MBV-medlem medverkade som statist (konduktör).

I sammanhanget kan nämnas att - även om det inte ingick något trafikarrangemang - det andra veckan i mars var ytterligare en filminspelning med regissören Jan Troell, som tidigare filmat med MBV. Filmen var "Maria Larssons eviga ögonblick" och en av platserna var hamnmagasinen i Karlshäll. Även här medverkade MBV-medlemmar som statister.

Första veckan i september genomfördes en medlems- och jubileumsresa till Gävle. I samband med detta togs vagnar med i transport för MBV och Arvidsjaurs Järnvägsförening.

I oktober kördes en transport för MBV:s banavdelning med begagnade sliprar från den upprustade bandelen Boden-Morjärv.

Under sommaren kördes veterantågstrafik Karlsvik-Gammelstad med dels lokomotordraget tåg, dels med rälsbuss. Det blev ett bra år mycket tack vare bättre marknadsföring med trottoarpratare. Det totala antalet resenärer uppgick till hela 815 st och intäkten blev nära 15 000 kr

Ansvarig för trafikavdelningen har varit Rolf Nord.

MASKINAVDELNINGEN

Förändringar i fordonsparken

Under året slutfördes bytet av trärestaurantvagnen Ro2a 2702 mot byffévagnen RB4 3581, sovvagnen WL3 4562 och FV2 55180. Därmed är träpersonsättet färdigavvecklat och stålpersonsättet nära utrustat färdigt. Elloket Hg2 780 har disponerats under året men är formellt en deposition hos Ångtåg i Västerbotten.

Upprustningar och idrifttagningar

Z 71 har med gott resultat provkörts. Lokomotorn är dock fortfarande under renovering.

Z43 445 har tagits i bruk som driftlokomotor och trafikpersonalen har erhållit utbildning på maskinen. Farhågorna för transmissionshaveri visade sig vara helt obefogade. Användningen av Z3 280 har därmed minskat.

Z64 392 har med gott resultat provkörts efter motorreparation och upprustning av förarhytten. Lokomotorn togs inte i bruk under 2007 som driftfordon pga batteriproblem, men väntas kunna göra det till nästa sommar. Den är mycket lättkörd och starkare än såväl Z 71, Z3 280 och Z43 445.

NJA 12 har fått genomgång för idrifttagning som dock ej kunnat slutföras p g a personalbrist.

Dm3 976-977-978 har delvis fräschats upp invändigt.

Spårrensaren Bgv 17 har under våren upprustats färdigt som driftfordon.

RB4 3581 har fått korgen reviderad, med utbyte av rostskadad plåt, blästring och målning. Vagnen var vid utgången av 2007 dock ej färdig att tas i drift.

Övriga arbeten

Skadegörelse främst i form av krossade fönster har reparerats på stålpersonvagnarna. Några övriga fordon har fått smärre reparationer, bl a har taket på rälsbussen Yd 332 åtgärdats och i övrigt har vanlig tillsyn och service utförts.

Ansvarig för maskinavdelningen har varit Lars-Olov Lövgren.

BANAVDELNINGEN

Under sommaren byggdes ett nytt tillfartsspår till vändskivan och en ny växel avsedd för stickspåret till lokomotorstallet från Morjärv har lagts in. Markisoleringen vid spårportarna i Karlsvik har färdigställts i och med att det sjätte spåret blivit klart. Lokstallspåret och ytterligare ett hallspår har riktats och ballastas.

Den ena av de två omriktarna från Skelleftehamns övre har tagits i drift. Därmed finns tillgängligt 800 V 16 2/3 Hz tillgängligt för värmning och provning av personvagnar.

Under sommaren erhölls två kontaktledningstorn m m från Svartöns godsbangård där Sveriges sista linbryggor fanns uppsatta. Under hösten har c:a 2000 begagnade sliprar i gott skick från Haparandabanan erhållits från Banverket.

Ansvarig för banavdelningen har Jan Långström varit.

BYGGNADER

Spårportarna i magasinet i Karlshäll har numera fönster av polykarbonat, vilket förhoppningsvis ska leda till mindre glaskrossning. Förberedelsen för förbättrat larmsystem har även gjorts.

Etapp III av Vårdhall 4 vid vändskivan har slutförts, innebärande att väggar och tak från det f d omformarskjulet monterats på den 2001 gjutna plattan.

Entrébyggnaden har under året målats utvändigt.

Genom isolering av spårportarna i nya exponeringshallen har temperaturen kunnat hållas högre under kalla årstiden så att arbete där underlättats.

MUSEIVERKSAMHETEN

Museet har tillförts en bensindriven plattformstruck med släpvagn, signal- och telemateriel samt en del litteratur.

Inga nya utställningar lanserades under året.

esökarantalet har varit något lägre än föregående år.

De eftersträvade bussresenärerna som vi försökt marknadsföra oss mot uteblev nästan helt.

Museiföreståndaren uppsades per den 1 december på grund av arbetsbrist.

Försäljning

Försäljningen har varit god där glassförsäljningen stått för 35%.

Kansli

Kansliet har under större delen av året varit bemannat med en anställd. Denna bemanning upphörde per 1 december och kommer att bemannas med aktiva medlemmar tills vidare.

SEKTIONER

Piteå-sektionen har ej haft någon aktivitet under året. Narviksektionens aktiviteter har varit sparsamma och endast inriktat sig på modelljärnvägsaktiviteter. Anvarig för sektionen har varit Gunnar Gjerde. MJ-sektionen har ej haft någon aktivitet under året.

ÖVRIGT

Styrelsen vill sist men inte minst rikta ett varmt tack till alla som bidragit till årets resultat, sponsorer, arbetande medlemmar etc.

Luleå 2008-03-15

Rolf Nord
ordförande
Gunnar Kajander
vice ordförande
Jan Långström
sekreterare
Lars-Olov Lövgren
kassör
Tomas Casselgren
ledamot

 Fil 0581 datum 2014-02-17