Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2018
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed lämna redogörelse för verksamheten under år 2018.

MODERFÖRENINGEN

Allmänt

I stället för ett konventionellt årsmöte har föreningen ett höstmöte och ett vårmöte. Styrelsen för kommande år väljs på höstmötet och tillträder vid årsskiftet medan den avgående styrelsens arbete redovisas och behandlas på vårmötet. Därtill är verksamheten uppdelad i en museisektion och en tågdriftsektion. Under rubriken Moderföreningen upptas här aktiviteter som är gemensamma för hela föreningen.

Under 2018 hölls vårmöte den 22 april och höstmöte den 28 oktober. Styrelsen har sammanträtt under februari två gånger, under juli och december ingen och i övrigt en gång per månad: totalt 11 gånger. Informella onsdagsmöten har hållts på kvällstid utom under sommaren och större helger och med några få undantag träffas medlemmar och intresserade för olika aktiviteter.

Styrelsen har utgjorts av Torbjörn Lidberg, ordförande, E Bertil Persson, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör samt Mats Holmgren, ledamot. De två suppleanterna har varit Björn Töyrä och Thord Hallenquist, vilken senare lämnade styrelsearbete i augusti, varvid styrelsen bedömde att det inte förelåg något behov av ersättare under resten av året.

Den sedan år 2000 nedåtgående trenden i medlemsantalet har glädjande nog förbytts mot en svag ökning.


Medlemsantal fr o m år 2000

Karven

Föreningens medlemstidning har under året planenligt kommit ut med 4 nummer. Dessa har i sin helhet varit i till fyrfärgstryck. Redaktör har varit Jan Bergsten.

Personal

Under året har vi som mest haft 7 st. heltidsanställda varav 4 st. som jobbat hela året och 3 st. som jobbat ca halva året. Museet har även detta år haft en sommarvikarie. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortgått men antalet personer med någon form av statligt bidrag har även detta år minskat och nästa helt upphört, mycket beroende på det dramatiska valresultatet som drog ut med regeringsbildandet varpå arbetsförmedlingens uppdrag av regeringen helt lamslagits. Detta har varit orsaken till att föreningen nödgats minska personalstyrkan ner till 3 st. heltidsanställda
Personalansvarig har varit Lars-Olov Lövgren.

TÅGDRIFTSEKTIONEN

Avyttring av materiel

Skrotning är i lagens mening inte alls det som vanliga människor menar med skrotning. När MBV bildades var det vanligt att fordon brändes ur innan de skars ned med skärbrännare. Så får man inte göra idag och pendeln har slagit över åt andra hållet med ibland svårförståeliga regler. Emellertid lyckades vi till slut få de tre personvagnarna NSB A2 24003, SJ BC2 3482 och 3561 skrotade i juni.

Anskaffning av materiel

Två motorvagnar har under året anskaffats, Y1 1359 och Y7 1234, båda i gott skick. Y1-vagnen avses användas i första hand på statens spårnät och Y7 mellan Karlsvik och Gammelstad.


Y1 1359 (vänster) under leverans ankommer till Boden 2018-06-01 och Y7 1234 (höger) ankommer upplastad på trailer till Karlsvik 2018-06-19.

Underhållsarbeten


B1 4825 och AB3 4881 under målning i stora hallen 2018-04-04

Underhålls- och upprustningsarbeten på fordonen har främst varit inriktade på elloken Da 889 och Da 936 och vagnarna B1 4825 och AB3 4881. Under hösten påbörjades också upprustning av Z49 154 och reparation av rälsbussen Yd 332 som råkade ut för ett motorhaveri i början av sommaren. Mindre tillsyns- och reparationsarbeten har även utförts. LKAB 1 har förberetts för upprustning.

Spår 33 och 34 har makadamiserats av BDX men är ej riktade, vilket avses bli gjort efter vintern. I övrigt är spåranläggningen generellt i dåligt skick och mycket arbete måste läggas ned när årstiden så småningom tillåter.

Säkerhet och tillstånd

Ingen tillsyn har under året utförts av Transportstyrelsen. Det särskilda tillståndet har omvandlats i licens och säkeerhetsintyg. 11 st avvikelser har rapporterats under året, ingen särskilt allvarlig. Antalet är det högsta sedan avvikelsergistret startade 2015, men det ska snarare ses som att personalen blivit mera medveten om vikten av avvikelserapporterig än att säkerheten skulle ha försämrats. Under hösten startade en utbildning för signalgivare (växlare i folkmun) med sikte att få fram flera växlingsförare.

Trafik


Skyltning i Luleå för tåget till Tågmarknaden i Karlsvik 2018-11-24

Det enda större arrangemanget var PTG Northern Sweden tour 14-18.7 i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum. Trots provkörning före arrangemanget visade det sig vara problem med elloken, varav det största var att en kompressorpackning blåste sönder i Da 936. Detta medförde att vissa delar av arrangemanget fick hoppas över. En annan lärdom var att kvalitetsavgifter (man betalar 75 kr till trafikverket per förseningsminut) är en företeelse värd att tänka över och att man måste kontrollera att förseningskoder bokförs rätt.

Sedvanlig turisttrafik kördes mellan Karlsvik och Gammelstad 30.6 - 29.7. Den planerade turen 1.8 fick ställas in pga sjukdom och tre turer 14.7 pga strulet med loken till arrangemanget PTG Northern Sweden. Då rälsbussarna ej var tillgängliga kördes trafiken med lokomotor och sittvagn.

Ytterligare en mindre körning gjordes Karlsvik-Gammelstad i början på sommaren och när museet anordnade Tågmarknad i Genomfördes med 4 turer t o r Karlsvik Luleå med Y1 1359. Vi kunde konstatera att fordonstypen inte är lämpad för längre färd i växling, utan bör köras på direktväxel (80 - 90 km/h) så mycket som möjligt då kylningen är sämre i låg hastighet. Detta var i och för sig förutsett vid anskaffningen.

Tillgängliga för trafiken på GKJ har varit två förare och två konduktörer, men alla har inte varit tillgängliga hela tiden, varför verksamheten varit inte klarat av sjukdomsfallet eller samtidig växling för annat arrangemang. Detta är alltför lite. Det har inte varit möjligt under juli att låna in förare för de nya motorvagnarna eller anordna kurser för befintlig personal.

Hot mot trafiken

Tågtrafiksektionen har under året haft överläggningar med Trafikverket om ombyggnaden av Gammelstads station i syfte att öka kapaciteten för såväl malm- som containertåg. MBV:s trafik påverkas i och med att spår 4 blir huvudspår och att det därmed krävs kompetens för förare av tåg för att komma in på stationen, vilket torde medföra att 2019 blir sista sommaren den schemalagda turisttrafiken till Gammelstad kan utföras. MBV håller därför på att studera alternativa upplägg.

Introduktionen av ERTMS rycker allt närmare. Enligt planerna kommer Gammelstad att kopplas in 2023 och sedan är MBV:s möjlighet till veterantågstrafik stoppad, om inte några fordon kan utrustas, vilket är en ekonomisk omöjlighet för MBV i egen regi. Eftersom detta är en riksangelägenhet, arbetar MBV tillsammans med Järnvägshistoriska Riksförbundet för en lösning på detta allvarliga problem.

Övrigt

Kontakter med omvärlden har upprätthållits genom informella kontakter med såväl Sveriges Järnvägsmuseum som andra museiföreningar. Representanter för MBV har bevistat JHRF:s höst- och vårmöten och dessutom ett seminarium om underhåll av Scaniamotorer och motorvagnar. Ansvarig för tågdriftsektionen har Jan Långström, tillika säkerhetsansvarig varit. På ansvariga poster i övrigt har Rolf Nord varit trafikchef, Martin Långström maskinchef och Björn Töyrä banchef.

MUSEISEKTIONEN


Konstutställning i entrébyggnaden

Norrbottens Järnvägsmuseum höll öppet under året juni, juli och augusti. Vardagar bemannades museet av anställda medan frivilliga insatser av medlemmar gällde för helgerna. Helgöppet hölls under juli månad.

Årets utställning i entrébyggnaden var en konstutställning med namnet ”TAG PLATS!”. Det var en jurybedömd utställning som lockade konstnärer inte bara från Norrbotten utan också från grannlänet Västerbotten. Juryn bestod av lokföraren och konstnären Elsa Rensfeldt, konststudenten Amanda Åström och museiföreståndaren Jan Bergsten. Vernissagen hölls lördag den 2 juni och Henny Kvamsdal från Konstskolan, Sunderby folkhögskola, höll ett uppskattat invigningstal. Flera av verken fann under utställningstiden köpare.

Under hösten arrangerades Tågmarknaden med inriktning på modelltåg. Det kom många besökare och köpte begagnade modelltåg av säljarna som bokat försäljningsbord. I anslutning till Tågmarknaden rullade ett marknadståg i flera turer mellan Karlsvik och Luleås centralstation.

GENERALPLANEN

Arbetet med att i första hand skaffa uppställningsmöjligheter som ersättning för de som försvann i Karlshäll vid branden och på sikt få en bättre ordning på musesiområdet har fortsatt. I enlighet med generalplanen, som beskriver målet för museets fysiska uppbyggnad inlämnades en begäran till kommunen ocm tillfälligt bygglov för en uppställningsplats vid f d Liras fotbollsplan där det nämndes att man skulle behöva ändra detaljplanen för att vind- och väderskydd för fordonen skulle få uppföras. Ärende drog ut på tiden och de visade sig så småningom att man beslutet var grundat på ett missförstånd. Det är således inte troligt att arbetet med spårläggningen kan komma igång under 2019.

EKONOMI

Beträffande ekonomin hänvisas till den ekonomiska rapporten som är en bilaga till verksamhetsberättelsen och föredras särskilt av kassören inför vårmötet.

TILL SIST

vill styrelsen tacka alla som hjälpt till att driva såväl museum som trafik: medlemmar, personal, sponsorer och många andra inte att förglömma.

Luleå i april 2019

Torbjörn Lidberg, ordförande E Bertil Persson, vice ordförande Jan Långström, sekreterare Lars-Olov Lövgren, kassör Mats Holmgren, ledamot

 Fil 1214 datum 2019-04-14