Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
  Kompetensnämnd
Sökning
Logga in/ut

KOMPETENSSTYRNINGSSYSTEM

Ur säkerhetssynpunkt är det nödvändigt att alla som deltar i någon form av säkerhetsarbete besitter nödvändig kompetens och är behöriga till den funktion de utför. Kompetens förvärvar man genom utbildning, vanligen i flera steg, och om kompetensen är tillräcklig och vidmakthållen och övriga nödvändiga villkor uppfyllda, kan man få behörighet. Kompetensstyrningssystemet syftar till att hålla ordning på allt detta.

Myndighetskrav. För att erhålla tillstånd som trafikföretagare och infrastrukturförvaltare krävs att vi följer av Transportstyrelsen utfärdade föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem som stöder sig på förordningar, lagar och ytterst på EU:s rättsdokument. Kompetensstyrningssystemet ingår där som en del. Se vidare föreskrift MBVF 0301.

Personakt: Det är nödvändigt att registera information om de personer som är i eller avser att vara i någon form av säkerhetstjänst. Det förutsätter att vederbörande lämnar sitt medgivande till registrering av persondata. En personakt består dels av elektroniskt registrerade data, dels av information på papper, som t ex skrivningar. Åtkomsten till denna information är begränsad till de som behöver den inom kompetensstyrningen.

Utbildningsgrunden sammansätts av allt som gör undervisningen möjlig, dvs kursplaner, lärarhandledningar, kursmaterial och frågebank, alltså innan den mänskliga faktorn kommit in i bilden. Kursplaner är modulärt uppbyggda och sammansatta av vanligen flera ämnesplaner och praktikplaner. Modulerna och deras kursmaterial m m kan därmed utnyttjas i flera kurser.

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer och praktiktjänstgöring. I viss utsträckning kan självstudier förekomma.Vad kompetensstyrningssystemet beträffar betyder det att man registrerar närvaro, förhör, skrivningar och praktikhandledarens omdöme. Med tillräckliga studier skaffar man sig tillräcklig kunskap för att ha kompetens. Oftast behövs särskild examinering, där examinator inte får vara samma person som läraren.

Kompetens är färskvara och har som alla sådana ett bäst-före-datum. Det innebär att man får repetera kunskapen, en del viktiga saker årligen, andra med längre intervall, ofta 3 år.

Behörighet är inget som man får av sig självt. Det räcker inte med att ha kompetens för en viss funktion, utan man behöver i allmänhet ett godkänt hälsointyg och andra faktorer kan också spela in. Behörighet är tidsbegränsad och kräver att man vidmakthåller kompetensen genom repetitionsutbildning, förnyat hälsointyg osv. Det är inte examinator som delar ut behörigheten, utan en kompetensnämnd bestående av tre personer. Den kan också när som helst dra in behörigheten om orsak finns.

Kompletterande intyg är en speciell form av bevis om behörighet som krävs för förare av tåg enligt EU:s lokförardirektiv.

 Fil 0165 datum 2022-11-11