Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
  Trafikorder
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

TRAFIKORDER (TCD)

Fordonsrörelser på GKJ är endast tillåtna på order av trafikchefen eller dennes ställföreträdare. (MBVF 0213).

Skapa trafikorder

Kan endast göras av trafikchefen eller den som förordnats i trafikchefens ställe. Rutin för detta, se MBVM 0602.

Ändra eller upphäva trafikorder

Kan endast göras av trafikchefen eller den som förordnats i trafikchefens ställe. Alla ändringar loggas.

Ta ut trafikorder

Kan göras av alla med behörighet i trafikgruppen. Alla uttag loggas. Körordern laddas ned i form av en pdf-fil.

Alternativa sätt att utfärda körorder

Om överföring via nätet inte är möjlig av någon orsak, ska proceduren i MBVM 0602 följas.

 Fil 0217 datum 2014-02-17