Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
  Riskanalyser
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

FÖRTECKNING ÖVER RISKBEDÖMNINGAR

Lägg noteringar i omvänd datumordning. Enkla riskbedömningar kan antecknas direkt här; hänvisa till separat dokument annars.


2019-04 IBRUKTAGANDE AV MOTORVAGN Y7 1234

1. BESLUT OM RISKHANTERING

Trafikchefen Rolf Nord beslutade 2019-04-01 att en riskbedömning enligt MBVF 0126 skulle göras.

2. ÄNDRINGENS KARAKTÄR

Ändringen består i att driftsätta den år 2018 inköpta motorvagnen Y7 1234 för trafik på sidospår mellan och inkluderande driftplatserna Gammelstad och Karlsvikshyttan. Trafik på huvudspår mellan driftplatser på statens spårnät förutsätts ej.

3. INITIAL BEDÖMNING

3.1. Trafiksäkerhetsmässig påverkan

Jömförelse kan göras med tidigare trafik med den äldre motorvagnen Yd 332 och lokomotordragna personvagnar både med träkorg och öppna plattformar och stålvagnar med slutna plattformar

3.1.1. Resande

Under färd är de resande inne i en stålkaross utan öppna plattformar. Dörrarna är under färd spärrade så ingenoavsiktligt kan ta sig ut. Skydd för yttre påverkan är lika som för stålpersonvagnar och bättre än för träpersonvagnar. Evakueringsmöjligheter är likvärdiga.

3.1.2 Övrig spårtrafik
  • Omgivning

Om det vid ett senare tillfälle skulle bli aktuellt med trafik på statens spårnät, bör en förnyad riskbedömning göras.

3.2. Arbetsmiljöpåverkan

Arbetsmiljön avviker inte från tidigare verksamhet med trafik på det avsedda spåravsnittet.

3.3. Slutsats

4. VÄSENTLIGHET

Då den initiala bedömningen visar att den trafiksäkerhetmässiga påverkan är försumbar, är det enligt MBVF 0126 inte nödvändigt att utreda väsentligheten. I syfte att underlätta kommande riskutredningar, genomgås ändå detta nedan.

4.1. Kriterium 1: Konsekvens av bristande funktion

Bristande funktion i detta fall innebär att motorvagnen inte är trafikduglig och således måste ställas av. Tekniska brister skiljer sig i detta fall ej från sådana hos liknande redan driftsatta fordon.

4.2. Kriterium 2: Grad av innovation

MBV har med förvärvet av denna motorvagn skaffat sig en välkänd och beprövad konstruktion. Inga ändringar i denna har gjorts som kan betraktas som innovativa.

4.3. Kriterium 3: Ändringens komplexitet

Anskaffandet innebär inte någon ökning av den tekniska komplexiteten vid jämförelse med tidigare verksamhet med lokomotorer och motorvagnar på det avsedda spåravsnittet.

4.4. Kriterium 4: Övervakning

Innebär oförmågan att övervaka den genomförda ändringen under systemets hela livscykel och göra lämpliga ingripanden. Anskaffandet innebär inte någon oförmåga till övervakning vid jämförelse med tidigare verksamhet med lokomotorer och motorvagnar.

4.5. Kriterium 5: Reverserbarhet

Innebär oförmågan att återgå till det system som rådde före ändringen. Reversering i detta fall innebär att trafiken med motorvagnen upphör, vilket är en total reverserbarhet.

4.6. Kriterium 6: Additionalitet

Innebär bedömning av betydelsen av ändringen med beaktande av alla nyligen vidtagna säkerhetsrelaterade ändringar av det system som är under bedömning, vilka inte har bedömts vara väsentliga. Vi kan inte finna någon additionalitet i detta fall.

Slutsatsen är att förändringen inte är väsentlig.

5. ANALYS AV RISKER

Identifiering av risker.

  • Bristande teknisk funktion hos fordonet
  • Bristande kompentens hos personal

2019-10-21 VAL AV NY STYRELSE

Inför föreningens höstmöte 2019-10-27 när styrelse för år 2020 ska väljas, föreslår valberedningen omval av hela styrelsen för 2019 med undantag för ordföranden, som dessutom föreslås inträda som ersättare redan vid mötet för avgående ordföranden. Någon analys av de omvalda anses inte behövlig.

Den föreslagna ordföranden, Per-Erik Holmberg, har under 2019 varit adjungerad till styrelsen och deltagit i dess arbete, varför han kan sägas vara insatt i föreningens verksamhet. Till yrket har han varit lokförare vid SJ i mer än 20 år och är väl insatt i säkerhetsfrågor.

Undertecknade ser inte något skäl till att valet av ordförande skulle påverka säkerheten i negativ riktning.

Rolf Nord, trafikchef - Jan Långström, säkerhetsansvarig

2018-01-09 UPPHÖRANDE AV MBVF 0108 Röjning och bärgning

Denna åtgärd synes inte öka risken vid utförande av säkerhetsrelaterat arbete, snarare tvärtom då olycksrelaterad information samlats på ett ställe i MBVF 0106 Nödsituation. Se revisionsdokument för MBVF 0108.

Jan Långström, säkerhetsansvarig

 Fil 0269 datum 2020-02-24