Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
  MBVF
    MBVF 03
      MBVF 0301 v5.0
        MBVF 0301 v5.1
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

MBVF 0301 KOMPETENSSTYRNINGSSYSTEM

Version: 5.0 Referens:
Giltighet fr o m: 2021-06-16 T o m: Tills vidare
Godkänd av: MBV styrelse / Per-Erik Holmberg Referens:
Revalideringsdatum: Referens:
Ersätter: MBVF 0301 ver 4.2 Daterad: 2016-03-23
Ansvarig utgivare: Tc Rolf Nord
Sakredaktör: Sa Jan Långström

Till denna föreskrift är knuten en handbok MBVH 00301 (tidigare MBVH 30301) med beskrivningar av föreskriftens praktiska tillämpning och rutiner. Tidigare föreskriften MBVF 0302 Behörighet är inarbetad i denna föreskrift och har upphört att gälla. Handboken MBVH 30302 är därmed också inarbetad i MBVH 00301.

INNEHÅLL

1. ALLMÄNT
    1.1. Syfte
    1.2. Omfattning
    1.3. Styrande dokument
    1.4. Närliggande dokument
    1.5. Kopplingar till andra system
    1.6. Hantering av personuppgifter
2. BEGREPP
    2.1. Allmänna begrepp
    2.2. Utbildningsbegrepp
    2.3. Personakt
3. BEHÖRIGHET
    3.1. Kompetensnämnd
    3.1. Första tilldelning av behörighet
    3.2. Passivt upphörande av behörighet.
    3.3. Tillfälligt återkallande av behörighet
    3.4. Definitivt återkallande av behörighet
    3.5. Fortsatt behörighet
    3.6. Återtilldelning av behörighet
4. KOMPETENS
    4.1. Kompetensvägar
    4.2. Uppdelning av kompetens för vissa funktioner
    4.3. Särskilda kompetenskrav
5. UTBILDNING
    5.1. Extern/intern utbildning
    5.2. Utbildningsplaner
6. DOKUMENTATION OCH REGISTER
    6.1. Allmänt
    6.2. Ändamål för register
    6.3. Register för kompletterande intyg
    6.4. Säkerhetskopior
7. ÖVERVAKNING AV KOMPETENSSTYRNINGSSYSTEMET


1. ALLMÄNT

1.1. Syfte

Kompetenssstyrningssystemet utgår från säkerhetsperspektivet. Det ska säkerställa att behörig och kompetent personal fortlöpande används i säkerhetsrelaterade funktioner, vilket inte bara betyder att man försäkrar sig om en lämpligt grundutbildning, utan också att personalen vidmakthåller sin kompetens genom bl a vidare- och repetitionsutbildning.

Denna föreskrift utgör en översikt över kompetensstyrningssystemets huvuddelar, definierar de begrepp som systemet använder och slår fast övergripande regler.

1.2. Omfattning

Kompetensstyrningssystemet är gemensamt för MBV:s aspekter som trafikföretag, enhet ansvarig för underhåll och infrastrukturförvaltare. Det ska även kunna användas för vissa funktioner i dessa aspekter som inte är klassade som säkerhetsrelaterade.

Kompetensstyrningssystemet omfattar alla processer som rör:

 • Medverkan till att endast behörig personal används.
 • Granskning av externt utbildad personal.
 • Intern utbildning av personal.

och ska hantera uppgifter om personalens kompetens inkluderande

 • Utbildning
 • Examinering
 • Behörighet

Behörigheter för förare av tåg ska även behandlas inom ramen för regelverket för kompletterande intyg. Se vidare MBVF 0319.

1.3. Styrande dokument

Utöver de styrande dokument som anges i MBVF 0122

 • TSFS 2020:11 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning
 • TSFS 2021:116 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarbevis och kompletterande intyg.
 • TSFS 2022:39 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd
1.4. Närliggande dokument
1.5. Kopplingar till andra system

Kompetensstyrningssystemet samverkar med andra delsystem i säkerhetsstyrningssystemet på följande sätt:

 • Avvikelsesystemet: Avvikelser från rutiner m m i kompetensstyrningssystemet får registreras som avvikelser. Sådana avvikelser får innebära automtiskt genererade anmälningar. Se vidare MBVF 0118.
 • Trafikledningssystemet: Kompetensstyrningssystemet ska tillhandahålla information om personalens kompetens och registrera tjänstgöring för bedömning av kompetensens vidmakthållande.
 • Underhållssystemet: Kompetensstyrningssystemet ska tillhandahålla information om personalens kompetens.
1.6. Hantering av personuppgifter

Utöver de personuppgifter som behövs för tjänstgöring i de funktioner som listas i MBVF 0131, medger den som anmäler sig till MBV:s utbildningar att de personuppgifter som är nödvändiga för utbildningens genomförande får hanteras.

2. BEGREPP

2.1. Allmänna begrepp

Funktion: Avgränsade arbetsuppgifter i en roll. Utövandet av en funktion behöver inte påverka säkerheten, men gör det i de flesta fall. En person tjänstgör vanligen endast i en funktion åt gången, men kan i ett arbetspass byta funktion. En funktion har ett namn och en kod som används vid databehandling. En lista över de funktioner som kan vara aktuella i MBV finns i MBVF 0131 där det bl a anges om funktionen innebär säkerhetsarbete.

Säkerhetsarbete: Arbete där åtgärder eller brist på åtgärder har inverkan på säkerhetsrisker. Vanligen ställs hårdare krav på personal i säkerhetsarbete, t ex om hälsointyg, är på övrig personal.

Medarbetare: En person som kan bli tilldelad eller fråntagen behörighet. Det kan vara anställd, medlem i MBV eller inlånad personal från annat trafikföretag eller infrastrukturförvaltare.

Avdelningschef: Trafikchef, maskinchef eller banchef.

Förare: Förare är en person som framför järnvägsfordon. Man skiljer på två kategorier av förare: 1. Förare av tåg, och 2. Övriga förare. Olika regelverk gäller för dessa. Om man vill förtydliga den senare kategorin kan benämningen växlingsförare användas. De två kategorierna svarar även mot skilda funktioner.

Behörighet:Tilldelad egenskap hos person som anger att han får utföra uppgifter som ingår i en viss funktion och förutsätter kompetens. Behörighet kan inte förvärvas av den behörige på egen hand utan tilldelas av överordnad instans. För tilldelning av behörighet kan krävas flera kompetenser och även andra kvalifikationer, t ex hälsointyg. Behörigheten kan vara tidsbegränsad av andra orsaker att kompetensen inte längre är giltig.

Kompetens: Egenskap hos person som med godkänt resultat genomgått examinering i avsedd utbildning. Kompetens kan vara tidsbegränsad när den behöver utövas och/eller kräva regelbunden repetitionsutbildning för att vidmakthållas. Kompetens är vanligen knuten till en funktion, men kan vara finare indelad, t ex beroende på vilket drivfordon kompetensen gäller.

2.2. Utbildningsbegrepp

Utbildning är ett generellt begrepp som kan förtydligas med olika prefix. Se grundutbildning, repetitionsutbildning etc

Grundutbildning: En utbildning som ger den grund som behövs för att fortsätta med utbildning som behövs för en viss kompetens.

Kompetensväg: En kompetensväg är den serie utbildningar som krävs för att erhålla kompetens för en viss funktion. Det kan finnas flera kompetensvägar som leder till samma kompetens. Begreppet används för att definiera kraven för en viss kompetens.

Repetitionsutbildning: Se MBVF 0320.

Yrkesutbildning: En utbildning som ska leda till ett som regel praktiskt orienterat yrke.

2.3. Personakt

Personakten utgör den samlade informationen om en person med säkerhetsrelaterade uppgifter. Den omfattar data både lagrad elektroniskt och på papper. Uppgifter som rör en viss person ska alltid kunna kommas åt av denne. Därutöver ska endast de som behöver uppgifterna i sitt arbete i säkerhetsstyrningssystemet ha tillgång till dem. Se MBVF 0306.

3. BEHÖRIGHET

3.1. Kompetensnämnd

Frågor om behörighet, kompetens och utbildning handlägges i normalfallet av en kompetensnämnd lydande direkt under styrelsen. Närmare regler för dess verksamhet finns i föreskriften MBVF 0317.

3.1. Första tilldelning av behörighet

Första gången en behörighet tilldelas, ska detta göras av kompetensnämnden. Behörigheten får inte tilldelas automatiskt när avsedd kompetensnivå uppnåtts, utan personen ifråga ska bedömas av kompetensnämnden med hänsyn till övriga krav och personlig lämplighet innan den utfärdar behörighet. Den som står i fråga att tilldelas behörighet får inte delta i beslutet.

3.2. Passivt upphörande av behörighet.

Behörigheten kan upphöra utan att någon ingriper aktivt. Anledningar till detta kan vara:

 • Specificerad minimitjänstgöring är inte gjord.
 • Tidsgränsen för fordonstjänstgöring har gått ut.
 • Hälsointygs giltighet har gått ut.
 • Tidsbegränsad behörighet i övrigt har gått ut.

När godkänd repetitionsutbildning utförts för att kompensera bristande tjänstgöring i tid eller på fordon, eller om hälsointyget förnyas, får behörigheten utan vidare åtgärd återställas.

3.3. Tillfälligt återkallande av behörighet

Det kan vara lämpligt att behörigheten tillfälligt upphör under begränsad tid. Tillfällen då detta bör göras är:

 • Sjukdomstillfällen.
 • Utsättning för svårare olycka eller tillbud som t ex personpåkörning.
 • Inblandning i olycka eller tillbud, även under utredningstiden.
 • Svårare brott mot regelverket,
 • Utredning om positivt resultat vid alkohol- eller drogtest.

Ett tillfälligt återkallande bör vara försett med slutdatum och kan förvandlas till ett definitivt beroende på omständigheter som framkommer under återkallandeperioden.

Ett tillfälligt återkallande får göras av avdelningschef, säkerhetsansvarig, kompetensnämnd eller MBV styrelse. Kompetensnämnden ska i vart fall underrättas om beslutet.

3.4. Definitivt återkallande av behörighet

Ett definitivt återkallande får göras av kompetensnämnd eller MBV styrelse.

Frågan om förnyad behörighet efter ett definitivt återkallande innebär att förnyad undersökning om lämplighet m m ska göras.

Behörighet i viss funktion ska alltid upphöra när kompetenskraven eller övriga krav för funktionen inte längre är uppfyllda. Särskilt ska MBVF 0105 avsnitt 5 (alkohol- och drogfrågor) beaktas.

3.5. Fortsatt behörighet

Om villkoren för behörighet i en funktion är uppfyllda vad gäller repetitionsutbildning, arbetstidsmått och övriga villkor, får behörigheten förlängas utan särskilt beslut. Se även MBVF 0320.

3.6. Återtilldelning av behörighet

Om ett upphörande av behörighet endast beror på tillfälliga omständigheter och dessas inverkan inte längre är aktuella, får behörigheten återställas utan vidare av avdelningschef. Som sådana omständigheter räknas klartecken från läkare efter inblandning i olycka, fördröjt hälsointyg och liknande.

Om behörigheten upphört på grund av upptäckt bruk av droger eller alkohol (se MBVF 0105), ska bedömningen av behörighet tas upp som ett styrelseärende och protokollföras.

I övriga fall erfordras kompletterings- och/eller repetitionsutbildning enligt behörighetskraven för aktuell funktion och vid behov vad kompetensnämnden anser erforderligt. Beslut fattas av kompetensnämnden.

4. KOMPETENS

4.1. Kompetensvägar

En kompetens kan förvärvas på olika sätt och det kan finnas flera utbildningar som leder till samma kompetens. Kompetensnämnden ska besluta vilka kombinationer av utbildning, kallade kompetensvägar, som är tillräckliga för att uppnå en viss kompetens. Anvisningar för bedömning av extern utbildning finns i MBVF 0310.

4.2. Uppdelning av kompetens för vissa funktioner

Ur praktisk synpunkt är det inte möjligt att för vissa funktioner uppnå kompetens för alla driftsfall. I synnerhet gäller det typutbildning för olika fordon. Underkategorier (typfunktioner) ska därför hanteras så att det klart framgår vad kompetensen omfattar.

4.3. Särskilda kompetenskrav

För framförande och eldning av ånglok gäller särskilda kompetenskrav, se MBVF 0304. För funktionärer utsedda av styrelsen gäller kraven i MBVF 0305.

5. UTBILDNING

5.1. Extern/intern utbildning

MBV bedriver ej yrkesutbildning.

Utbildning kan ske både utanför MBV (extern utbildning) och inom MBV (intern utbildning). För förare av tåg är extern utbildning normalfallet. Extern utbildning ska bedömas av kompetensnämnden för inkludering i avsedd kompetensväg.

I det fall MBV har behov av utbildning men inte lämpligen kan utföra den på egen hand, ska samarbete sökas med andra museiorganisationer eller kommersiell utbildare.

I övriga fall kan MBV utbilda. Regler för hur utbildningen ska gå till finns i MBVF 0306.

5.2. Utbildningsplaner

För den interna utbildningen ska det finnas utbildningsplaner som i sin tur indelas i kursplaner, ämnesplaner och praktikplaner. För att dessa ska kunna användas, ska de vara godkända av kompetensnämnden.

6. DOKUMENTATION OCH REGISTER

6.1. Allmänt

Alla beslut som rör kompetensen ska dokumenteras. Skriftliga prov, omdömen och liknande ska sparas.

För att undvika förväxling och felaktiga data ska personer i kompetensstyrningssystemet identifieras med svenskt personnummer. Den 10-siffriga äldre varianten ska godtas. Tillgång till registerdata för personer ska endast medges till

 • Personer som behöver åkomst för personalfördelning, registrering av data, bedömning av upprätthållande av kompetens och liknande arbetsuppgifter.
 • Personer vars uppgifter är registrerade, då endast vad som gäller för ifrågavarande person.

6.2. Ändamål för register

Tillräckligt med data ska registreras för att det ska gå att bedöma om en person som ska tjänstgöra i säkerhetstjänst

 • är behörig i viss funktion (innebär t ex gällande hälsointyg, beslut om behörighet)
 • har förvärvat kompetens för en viss funktion
 • har vidmakthållit den tidigare förvärvade kompetensen
 • har blivit godkänd i de delmoment (kurser) som ska leda till kompetens

Därtill ska det finnas erforderliga hjälpregister, t ex över vilka typer en förare kan utbildas på.

6.3. Register för kompletterande intyg

Det ska finnas för förare av tåg ytterligare register som fyller fordringarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG. Den verkliga formen på dessa register får anpassas till kompetensstyrningssystemet i övrigt, men de ska alltid gå att göra utdrag ur detta på den form som direktivet kräver. Föreskriften MBVF 0317 innehåller vidare bestämmelser om kompletterande intyg.

6.4. Säkerhetskopior

Säkerhetskopior ska tas regelbundet på datafiler och programvara, både på elektronisk form och pappersform. Denna procedur får övervakas i avvikelsesystemet.

7. ÖVERVAKNING AV KOMPETENSSTYRNINGSSYSTEMET

Kompetensstyrningssystemet får övervakas automatiskt den mån data behandlas elektroniskt och generera avvikelseanmälan. Sådana avvikelser får inte leda till ändring av kompetensstyrningssystemet utan säkerhetsmässig gransking (riskanalys och liknande).


Malmbanans Vänner, Arcusvägen 95, 975 94 LULEÅ. Tel 0920-250016.

 Fil 0786 datum 2024-05-27