Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
  Ordlista
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

ORDLISTA

Diverse ord och beteckningar det kan vara bra att känna till.


CSM, Common Safety Method. Kan ha med flera saker att göra, bl a övervakning av säkerhetssystemet eller riskhantering

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet.

ETCS, European Train Control System.

EG-kontroll (en: EC verification). Det förfarande som nämns i artikel 18 i direktiv 2008/57/EG genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med bestäm­melserna i direktiv 2008/57/EG, med relevanta TSD:er och med andra regler som ska tillämpas i överensstämmelse med fördraget, och att det kan tas i drift.

ERTMS, European Railway Traffic Management System.

EU-beslut (en: decision). Rättsakt som är bindande men som riktar sig delar av EU eller en eller flera specifika fysiska eller juridiska personer och inte kräver genomförandeåtgärder. [Wikipedia].

EU-direktiv (en: directive). Rättsakt som är bindande men kräver nationell genomförandeåtgärd (t ex TSFS). [Wikipedia].

EU-förordning (en: regulation). Rättsakt till alla delar bindande och direkt tillämplig. Inga nationella geomförandeåtgärder behövs. Beslutas av (minister)rådet eller kommissionen. [Wikipedia].

IF. Infrastrukturförvaltare, den som förvaltar den struktur trafiken utförs på. I princip bana, signaler, trafikledning m m.

IM, Infrastructure Manager. Se IF.

JF, Järnvägsföretag, den som svarar för trafiken men inte infrastrukturen.

NTL, Nationellt tågledningssystem. Ska på Trafikverket ersätta tre äldre system och förbättra tågledningen.

RU, Railway undertaking, se JF.

SHK, Statens Haverikommission.

TSD teknisk specifikation för driftskompatibilitet (en: Technical specifications for interoperability (TSI)): en specifika­tion som antagits i enlighet med direktiv 2008/57/EG, som varje delsystem och varje beståndsdel i ett delsystem un­derkastas för att de väsentliga kraven ska kunna uppfyllas och driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet säkerställas.

 Fil 1134 datum 2021-05-05