Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
  Ordlista
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

ORDLISTA

Diverse ord och beteckningar det kan vara bra att känna till.


CSM, Common Safety Method. Kan ha med flera saker att göra, bl a övervakning av säkerhetssystemet eller riskhantering

EG-kontroll (en: EC verification). Det förfarande som nämns i artikel 18 i direktiv 2008/57/EG genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med bestäm­melserna i direktiv 2008/57/EG, med relevanta TSD:er och med andra regler som ska tillämpas i överensstämmelse med fördraget, och att det kan tas i drift.

EU-beslut (en: decision). Rättsakt som är bindande men som riktar sig delar av EU eller en eller flera specifika fysiska eller juridiska personer och inte kräver genomförandeåtgärder. [Wikipedia].

EU-direktiv (en: directive). Rättsakt som är bindande men kräver nationell genomförandeåtgärd (t ex TSFS). [Wikipedia].

EU-förordning (en: regulation). Rättsakt till alla delar bindande och direkt tillämplig. Inga nationella geomförandeåtgärder behövs. Beslutas av (minister)rådet eller kommissionen. [Wikipedia].

NTL, Nationellt tågledningssystem. Ska på Trafikverket ersätta tre äldre system och förbättra tågledningen.

TSD teknisk specifikation för driftskompatibilitet (en: Technical specifications for interoperability (TSI)): en specifika­tion som antagits i enlighet med direktiv 2008/57/EG, som varje delsystem och varje beståndsdel i ett delsystem un­derkastas för att de väsentliga kraven ska kunna uppfyllas och driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet säkerställas.

 Fil 1134 datum 2016-10-05