Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
  ECM
    JHRF-grupp
    ECM-ERA-guide
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

ECM

Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. MBV underhåller sina fordon - alltså gäller

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/779 av den 16 maj 2019 om fastställande av detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av fordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 445/2011

även oss. Att (EU) 2019/779 är en förordning betyder att den gäller fullt ut i alla medlemsstater med en gång. Förkortade namn är på svenska "ECM-förordningen" och på engelska "ECM Regulation".

ÄR CERTIFIERING NÖDVÄNDIG?

Det finns ett undantag för järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som endast underhåller egna fordon (209/779 artikel 3.2b). Dessa behöver inte certifiera sig, men, enligt Transportstyrelsens tolkning innebär det att veterantågsföreningar inte får låna fordon av varandra.

Outredda frågor:

  • Hur ställer det sig med fordon på deposition?
  • Hur ställer det sig med våra godsvagnar?

ATT LÄSA

Guide for the application of Article 14 of Directive (EU) 2016/798 and Commission Implementing Regulation (EU) No 019/779 on a system of certification of entities in charge of maintenance for vehicles (pdf, 168 sidor, 4,6 MB)

ATT GÖRA

Det ser inte ut om om vi kommer att certifiera oss. Däremot ska vi bygga upp (om) vår underhållsorganisation så att vi uppfyller i tillämpliga delar bilaga II till 2019/779. Bl a kommer detta att medföra

  • Totalrevision av MBVF 04.
  • Uppbyggnad av dokumentation på ett éffektivt modulärt sätt för varje trafikfordon
  • Totalrevision av arbetsorder- och underhållssystemet.

Kom ihåg Transportstyrelsens stolta devis: "Det som inte är dokumenterat, finns inte".

 Fil 1157 datum 2022-02-02