Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2016
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

ÅRSBERÄTTELSE 2016

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed lämna redogörelse för verksamheten under år 2016.

MODERFÖRENINGEN

Allmänt

I stället för ett konventionellt årsmöte har föreningen ett höstmöte och ett vårmöte. Styrelsen för kommande år väljs på höstmötet och tillträder vid årsskiftet medan den avgående styrelsens arbete redovisas och behandlas på vårmötet. Därtill är verksamheten uppdelad i en museisektion och en tågdriftsektion. Under rubriken Moderföreningen upptas här aktiviteter som är gemensamma för hela föreningen.

Under 2016 hölls vårmöte den 13 mars och höstmöte den 30 oktober. Styrelsen har sammanträtt under juni två gånger, under juli ingen och i övrigt en gång per månad: totalt 12 gånger.

Styrelsen har utgjorts av Arnold Vonkavaara, ordförande, E Bertil Persson, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör samt Mats Holmgren, ledamot. De två suppleanterna har varit Leif Fredby och Ronald Vikström.


Medlemsantal under samtliga år

Karven

Föreningens medlemstidning har under året planenligt kommit ut med 4 nummer. Redaktör har varit Jan Bergsten.

Personal


Fordon under renovering av personalen

Föreningens personal - alltså inte de ideellt arbetande medlemmarna - består dels av anställda, dels personer verksamma i sysselsättningsgarantin. Personalen har deltagit i föreningens alla sysslor både inom museisektionen och tågtrafiksektionen, vid den senare med tonvikt på renovering av fordon.

Vid årets början fanns 6 personer anställda, varav 2 st gått över till särskilt anställningsstöd från fas-3-arbete. Dessa två slutade sedan under året då deras stödperiod gick ut. Därtill finns 4 personer i arbetsförmedlingens sysselsättningsgaranti,

IT och Internet

Föreningen driver två webplatser, nbjvm.se och malmvagn.se. Den förra är riktad mera mot allmänheten och museibesökarna, medan den senare innehåller material av mera teknisk karaktär och dessutom tjänstgör som kommunikationsmedium mellan föreningens avdelningar och aktiva medlemmar. Därtill är föreningen närvarande på Facebook.

Ansvarig för nbjvm.se har varit Anders Wallström, för malmvagn.se Jan Långström och för Facebooksidan Martin Långström.

Branden i Karlshäll

Natten till den 25 juni antändes det södra magasinet i Karlshäll av våda eller avsiktligt av hittills okända gärningsmän. Branden utvecklade sig snabbt och båda magasinen blev snabbt övertända.


Bilden tagen av Luleå räddningstjänst kl 06:13. Det högra (södra) magasinet har redan brunnit ned.
Framför detta ses f d BCo11 2302, som senare fattade eld. Lasten på O-vagnen
till höger har just fattat eld.

Det brann så friskt att man inte kunde komma närmare brasan än 100 m. Hjälp kom från brandkårerna i Gammelstad och Piteå, men det enda man kunde göra var att försöka förhindra elden att sprida sig. Hade elden fått grepp i skogen, hade Karlsvik legat illa till. Men det var nära - från campingen rapporterades att tält fått skador av flygande glöd. MBV:s styrelse väcktes och kom till platsen utan att kunna göra något. Brandförloppet var mycket snabbt och redan vid 10-tiden hade det mesta brunnit ut.


På eftermiddagen återstod endast förvridna rester, här elfinkan F2e 25911.

Inom och utom magasinen förstördes resultatet av 30 års arbete av hängivna medlemmar; insatserna av anställd personal ska inte förglömmas. Mycket var oersättligt, då många fordon endast fanns bevarade i ett exemplar. De flesta trafikvagnarna brann upp, ett oräkneligt antal mödosamt hopsamlade reservdelar och inte minst, 400 m spår under tak gick förlorat.

Polisen rubricerade ärendet som mordbrand, men lade ganska snart ned förundersökningen då få spår kunde säkras. Inventarierna var delvis försäkrade, men vid årets slut hade inte förhandlingarna med försäkringsbolaget slutförts. Luleå kommun har klart deklarerat att ingen form av vagnhall kommer att få finnas på platsen, men arbete med att undersöka alternativ påbörjades av styrelsen redan under sommaren, då styrelsen redan på ett tidigt stadium bedömde svårigheterna att fortsätta verksamheten som stora men inte oöverstigliga.

TÅGDRIFTSEKTIONEN

Tågdriftsektionen är uppdelad i trafikavdelning, maskinavdelning och banavdelning. Till sektionen är även knuten en säkerhetsansvarig. Sektionen ledes av en föreståndare, men för att bl a tillgodose tillsynsmyndighetens krav ansvarar trafik- maskin- och bancheferna i säkerhetsfrågor liksom säkerhetsansvarig inför föreningens styrelse. Tågdriftsektionen har hand om trafik med veterantåg, upprustning, skötsel och reparationer av rullande materiel.

Trafikavdelningen

Branden i Karlshäll hade till följd att reseverksamheten inskränktes betydligt. Reseverksamhet med passagerare bedrevs endast mellan Karlsvik och Gammelstad med rälsbussen Yd 332 under 15 trafikdagar. Övrig reseverksamhet rörde tjänstetåg för transport av ersättningsfordon.

Totalt utfördes 2048 tågkm varav Stockviksverken Övre (Sundsvall) - Gammelstad 832 km, Gammelstad - Gävle 1056 km samt lokal trafik Karlsvikshyttan - Gammelstad 160 km.

Maskinavdelningen

Maskinavdelningens arbete har huvudsakligen gått ut på att ersätta förlorade fordon. Den från Sveriges Järnvägsmuseum disponerade (jfr nedan) 60-talsvagnen litt B5 togs under hösten in på verkstaden för att rustas upp. En aktuell förteckning över egna och disponerade fordon finns som bilaga till denna berättelse.

Fordon som gått förlorade

Sammanlagt 36 fordon förstördes, bland vilka märkes 8 stålpersonvagnar inkl en sovvagn och kafévagnen; 8 personvagnar med korg av trä i varierande skick inkl de två vagnar som regelbundet användes i sommartrafiken; 3 lokomotorer; elfinkan; 10 dressiner inkl den unika ambulansdressinen.

Återanskaffning av rullande materiel


De tre 60-talsvagnarna tillhöriga SvJvm och ytterligare ett par vagnar
MBV övertagit från OKBv uppställda söder om Sundsvall för transport hem.

Genom överenskommelse med Sveriges Järnvägsmuseum och Ostkustbanans vänner kunde vi delta i evakueringen av fordon från uppställningsplatsen i Svartvik. Spåret dit från Ostkustbanan är normalt ej tillåtet för trafik. SvJvm lånar ut tre 60-talsvagnar litt B1, B5 och AB3 under en längre tid till MBV och därtill har MBV från OKBv övertagit två lokomotorer och två resgodsvagnar. MBV disponerar även elloket Da 936 som fortsatt tillhör OKBv.

MUSEISEKTIONEN

Temat för säsongen var Gränsstationer och arkitektur. Tre gränsstationer, Haparanda, Riksgränsen och Karungi och deras byggnader beskrevs i detalj i utställningen i entrébyggnaden. En regelrätt uppställning av museifordon utanför hallarna försvårades av branden som medförde uppställningsproblem.

Föreståndare för museisektionen har varit Lars-Olov Lövgren.

Byggnader

På grund av branden lades byggnadsresurserna på att resa det beredskapsskjul som några år tidigare hämtats från Sandträsk. Det var emellertid inte färdigt före vinterns inbrott.

EKONOMI

Årets ekonomi blev kraftigt lidande pga branden och slutade på ett underskott på 103 470 kr. För detaljer, se resultatredovisning som finns som bilaga.

TILL SIST

vill styrelsen tacka alla som hjälpt till att driva såväl museum som trafik: medlemmar, personal, sponsorer och många andra inte att förglömma. Dessutom ett särskilt tack till kollegor i landet som ställt upp för att hjälpa oss efter den hårt slående branden i Karlshäll.

Luleå 2017-05-07

Arnold Vonkavaara, ordförande E Bertil Persson, vice ordförande Jan Långström, sekreterare
   
   
Lars-Olov Lövgren, kassör Mats Holmgren, ledamot  
   
   

 Fil 0096 datum 2017-05-07