Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2017
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed lämna redogörelse för verksamheten under år 2017.

MODERFÖRENINGEN

Allmänt

I stället för ett konventionellt årsmöte har föreningen ett höstmöte och ett vårmöte. Styrelsen för kommande år väljs på höstmötet och tillträder vid årsskiftet medan den avgående styrelsens arbete redovisas och behandlas på vårmötet. Därtill är verksamheten uppdelad i en museisektion och en tågdriftsektion. Under rubriken Moderföreningen upptas här aktiviteter som är gemensamma för hela föreningen.

Under 2017 hölls vårmöte den 7 maj och höstmöte den 29 oktober. Styrelsen har sammanträtt under augusti två gånger, under maj och juli ingen och i övrigt en gång per månad: totalt 11 gånger. Mot slutet av året kom onsdagsmöten igång och med några få undantag träffas medlemmar och intresserade varje onsdagskväll för olika aktiviteter.

Styrelsen har utgjorts av Torbjörn Lidberg, ordförande, E Bertil Persson, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör samt Mats Holmgren, ledamot. De två suppleanterna har varit Leif Fredby och Ronald Vikström.


Medlemsantal under samtliga år

Den fortsatt nedåtgående trenden har resulterat i ett samarbete med ABF för att kunna förbättra medlemsrekryteringen.

Karven

Föreningens medlemstidning har under året planenligt kommit ut med 4 nummer. En övergång till fyrfärgstryck har skett i hela tidningen. Distributionsformen har ändrats till posttidning B, vilket innebär en besparing av kuvert och en lägre portokostnad. Redaktör har varit Jan Bergsten.

Personal

Under året har vi haft totalt 6 st. heltidsanställda varav 4 st. som jobbat hela året och en som tillkom efter 1 juni samt en som tillkom i november. Dessutom hade museet en sommarvikarie. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortgått men antalet personer i sysselsättningsgarantin har minskat drastiskt och den sista FAS3 aren slutade under senare delen av året.

TÅGDRIFTSEKTIONEN

Avyttring av materiel

Två fordon såldes till upplevelsecentret Alcatraz och levererades i september, nämligen ångloket B 1147 och täckta godsvagnen Gs 31209. Det var med antydan av en tår i ögonvrån eftersom 1147 var föreningens första ånglok, men loket har sedan lös hjulring konstaterats på ett drivhjul varit avställt och fått släppa till reservdelar till andra lok och med tanke på utrymmesbristen sedan branden i Karlshäll 2016 bara stått i vägen. Till loket medföljde den treaxliga tender B 1085 tidigare haft.

Transporten blev spännande i slutet då ett avsnitt med spårvidd 1390 mm skulle passeras. Med järnskrot utlagd på asfalten gick det bra.

Av de planerade skrotningarna har ingen blivit av, vilket har berott på svårigheter med gällande regelverk inom kommunen.

Anskaffning av materiel

För lokala mindre researrangemang behövs något som är större än den befintliga tvåaxliga rälsbussen Yd 332. Sökandet efter lämplig motorvagn har påbörjas och några kandidater blev identifierade, men någon anskaffning hade vid årets slut inte genomförts.

Viss materiel har tillvaratagits på den i Sundsvall brunna vagnen B3 3471.

Underhållsarbeten på fordon

B5K 5121 färdigställdes under våren och kunde användas i trafik. Under hösten togs de två kvarvarande 60-talsvagnarna AB3K 4881 och B1K 4925 in i stora hallen för bl a målningsarbete. Reparationer har utförts på elloken Da 889 och 936 samt övriga fordon i mån av behov.

Säkerhet och tillstånd

Infrastruktur tillståndet beviljades i början på året. Under november gjorde Transportstyrelsen ytterligare en tillsyn som vid årets slut inte hade slutförts. Inga allvarliga avvikelser har inträffat; en urspårning har ägt rum med en axel pga snöhinder utan materiella skador.

ERTMS

European Rail Traffic Management System, det gemensamma europeiska signalsystemet som redan är infört på Haparandabanan, kommer under början av 2020-talet att införas på Malmbanan. MBV kommer därmed - om inte ett antal fordon blir utrustade med systemet - att helt förhindras att utföra trafik med veteranfordon på statens spårnät. Installationer drar kostnader av storleksordning miljoner kr per fordon och inga öppningar syntes under året, vare sig tekniskt eller ekonomiskt. MBV har ägnat tiden i stället åt att studera installationer hos andra trafikutövare och teorin bakom systemet.

Trafik

Under perioden 1/7 - 2/8 har trafik utförts på GKJ. Under tre dagar kördes med rälsbussen och övriga dager med ett sätt bestående av B5K 5121 och FV2 55180. Det förefaller som om resenärerna var tillfreds med 60-talsvagnen. Totalt utfördes 25 turer.

Övrigt

Även i år kom en våg av skadegörelse vid skolornas terminsslut. Detta kommer så regelbundet att det nästan kan ses som en tradition, med kostnaderna för reparationer är inget att skratta åt. Kontakter med Järnvägshistoriska riksförbundet har ägt rum genom detagande i dess vår och höst-möten samt säkerhetsseminariet.

MUSEISEKTIONEN

Årets utställning var bruksorten Karlsvik i form av bilder och korta beskrivande texter. När det gäller den rullande materielen har Karl-Erik Nilsson fortsatt sitt idoga arbete med C3d-vagnen, vars interiör han återskapar med hjälp av gamla fotografier och ritningar. Stolar, träbänkarna, saknas och behöver nytillverkas och det finns en bevarad bänks konstruktion att efterlikna.

Under hösten kom föreningen yngste medlem William Häggström-Engström med den lysande idén att möblera om fordonen i utställningshallen, att skapa generationståg. Museiledningen konstaterade att det ger en bättre bild av järnvägshistorien, hur tågen sett ut vid olika tider. Fordonsutställningen bli då mera pedagogisk.

Bidrag söktes för projektet att ljudsätta fordonsutställningen, men Riksantikvarieämbetet avslog ansökan. Vi blev dock uppmanade av samma verk att söka på nytt för 2018.

PÅ modelljärnvägsfronten tillkom 2 st. kompletta fullt fungerande modelljärnvägar med tre uppsättningar lok och vagnar i miniskalan Z av fabrikat MÄRKLIN.

Ansvarig för museisektionen har varit Lars-Olov Lövgren till 2017-02-12 då Jan Bergsten tog över.

GENERALPLANEN

Under året har förhandlats fram ett arrendeavtal med Luleå kommun gällande vårt markområde. Området har utökats en del på västra sidan av spår 1 fram till gamla fotbollsplanen. I avtalet ingick att vi får ta över det gamla omklädningsbyggnaden som hörde till fotbollsplanen. Den kan vi inreda till en framtida personalbyggnad.

Vi går nu vidare med ansökan om detaljplan över området, där vi ämnar att uppföra en uppställningsbangård med en vagnhall. Vi planerar även åtgärder för att uppföra en verkstad vid lokstallarna. Övriga byggnader inom området skall inventeras och en åtgärdsplan skall upprättas.

EKONOMI

Ekonomin har återigen blivit lidande till stor del på grund av uteblivna reseintäkter samt de ökade personalkostnaderna. Vi känner nu av den kraftiga minskningen av tillskottet från sysselsättningsgarantin. För detaljer, se den resultatredovisning som finns som bilaga.

Underskottet för i år pekade i början på november på ca -575 000 kr. Det som räddar föreningen från total ekonomisk kris är den försäkringsersättning för branden i Karlshäll som betalades ut i november.

TILL SIST

vill styrelsen tacka alla som hjälpt till att driva såväl museum som trafik: medlemmar, personal, sponsorer och många andra inte att förglömma.

Luleå i april 2018

Torbjörn Lidberg, ordförande E Bertil Persson, vice ordförande Jan Långström, sekreterare Lars-Olov Lövgren, kassör Mats Holmgren, ledamot

 Fil 0137 datum 2018-04-22