Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
  Förslag
Årsberättelser
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

STADGAR FÖR MALMBANANS VÄNNER

Malmbanans vänner är en ideell förening med syfte att historiskt dokumentera Malmbanan och anslutande järnvägslinjer, samla museimaterial och fordon samt driva trafik med historisk rullande materiel. Föreningen driver Norrbottens Järnvägsmuseum, ett järnvägshistoriskt museum i Karlsvik, Luleå.

Dessa stadgar antogs vid årsmötet den 20 mars 1983. Ändringar har gjorts vid årsmötena 14 mars 1993, 13 mars 2005, 11 mars 2012, 16 mars 2014 och extra medlemsmötet 17 maj 2015.

INNEHÅLL


MEDLEMSKAP

§1 Medlemskap kan vinnas efter ansökan hos föreningens styrelse.

§2 Medlem som brutit mot dessa stadgar eller föreningens förordningar eller som medvetet eller genom grov vårdslöshet skadat föreningens anseende, egendom eller disponerade lokaler, kan av styrelsen uteslutas av föreningen. Medlemmen kan få beslutet omprövat på nästkommande medlemsmöte.

MEDLEMSAVGIFTER

§3 Medlem erlägger årlig avgift vars storlek fastställes av höstmötet året innan. Medlemskap förnyas genom inbetalning av avgiften före januari månads utgång.

STYRELSEN

§4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Luleå och bestående av ordförande, sekreterare, kassör och minst två ledamöter samt två suppleanter.

§5 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen inför vårmötet.

§6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande.

§7 Styrelsen skall företräda föreningen i alla avseenden och tillvarata dess intressen samt svara för dess tillgångar.

Styrelsen skall upprätta förslag till utgifts- och inkomststat samt investeringsplan och arbetsplan för föreningens verksamhet. Förslaget och planerna fastställs av föreningens medlemmar vid höstmötet. För det fall den efter årsskiftet tillträdande styrelsen finner att planerna bör revideras, skall de ändrade planerna antas av vårmötet och gälla till nästa höstmöte.

Styrelsen kan, för särskilt uppdrag under längre eller kortare tid, som adjungerad ledamot, kalla medlem i föreningen.

Ordföranden skall samordna och planera föreningens arbete, förbereda styrelsens sammanträden och i övrigt representera föreningen utåt. Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, men följande åligger sekreteraren och kassören:

Sekreteraren:

 • Att föra, distribuera och förvara protokoll över föreningens och styrelsens möten
 • Upprätta förslag till årsberättelse

Kassören

 • Att uppbära alla avgifter och anslag och verkställa och attestera alla utbetalningar för föreningen. Utbetalningar till kassören attesteras av ordföranden.
 • Sköta föreningens bokföring och upprätta bokslut

Suppleant bör regelmässigt delta i styrelsens möten och skall vid behov inträda i ordinarie styrelsemedlems ställe samt vara styrelsen behjälplig i frågor rörande föreningens verksamhet.

SEKTION

§8 För avgränsad verksamhet kan styrelsen bilda sektion med egen sektionsstyrelse och utse en sektionsordförande. En sektion är ingen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. Sektionsstyrelsen skall bestå av sektionsordförande och ett för verksamheten lämpligt antal övriga ledamöter.

Sektionsstyrelsens ordförande ska även ingå i föreningens huvudstyrelse eller vara adjungerad.

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelsen har.

Sektionens styrelse upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och verksamhetsplan inges till föreningens styrelse för beredning inför föreningens höstmöte.

Beslut om sektionens budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår fattas på föreningens höstmöte.

Sektionen skall till föreningens styrelse redovisa den löpande verksamheten samt avgiva årsredovisning. Medlem i sektionen skall jämväl vara medlem i föreningen.

Beslut om nedläggning av sektion fattas av föreningens styrelse.

MÖTEN

§9 Med föreningen hålles

 • Dels vårmöte under årets första kvartal, om möjligt Viktoriadagen den 12 mars.
 • Dels höstmöte senast under oktober, varvid den gångna säsongens verksamhet, erfarenheter och resultat skall redovisas för medlemmarna.
 • Dels ock extra möten när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till möten skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§10 Alla nya medlemmar som senast 20 dagar före mötet erlagt medlemsavgift för innevarande år har rösträtt.

§11 Mötet är beslutsmässigt om minst 5 medlemmar är närvarande.

§12A Vid vårmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 4. Genomgång av förra mötets protokoll.
 5. Föredragning av föregående års styrelses verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av föregående års resultat- och balansräkning.
 7. Föredragning av föregående års revisionsberättelse.
 8. Fråga om fastställande av balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser; i detta beslut får ej den avgångna styrelsens ledamöter deltaga.
 10. Ärenden som av styrelsen överlämnats till mötet för avgörande.
 11. Medlemmars motioner som inlämnats till styrelsen senast 30 dagar före mötet.
 12. Fastställande av årets budget efter slutberedning av sittande styrelse.
 13. Övriga frågor.

§12B Vid höstmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 4. Genomgång av förra mötets protokoll.
 5. Av styrelsen lämnat förslag till budget för kommande år.
 6. Val av föreningens styrelse och funktionärer från kommande årsskifte:
  1. För en tid av ett verksamhetsår: Föreningens tillika styrelsens ordförande.
  2. För en tid av två verksamhetsår: Kassör och minst tre övriga styrelseledamöter. Vartannat år väljs hälften av övriga styrelseledamöterna. Skulle någon av styrelsens ledamöter avgå före mandatperiodens slut, förrättas fyllnadsval vid nästkommande medlemsmöte för resten av mandatperioden.
  3. För en tid av ett verksamhetsår:
   1. Två styrelsesuppleanter.
   2. Två revisorer jämte en suppleant; i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga.
   3. Valberedning bestående av två ordinarie ledamöter och en suppleant, varav en är sammankallande.
 7. Fastställande av kommande års medlemsavgift.
 8. Ärenden som av styrelsen överlämnats till mötet för avgörande.
 9. Medlemmars motioner som inlämnats till styrelsen senast 30 dagar före mötet.
 10. Övriga frågor.

VERKSAMHET OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§13 Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden första januari till 31 december Räkenskaperna tillhandahålles revisorerna senast tre veckor före vårmötet.

§14 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före vårmötet.

BESLUT

§15 Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten; vid personval alltid sluten). Vid votering bestäms utgången - utom i frågor enligt §17 och 18 - genom enkel majoritet.

§16 Beslut i fråga av ekonomisk natur eller om stadgeändring får ej fattas, om frågan icke varit upptagen i kallelsen till vederbörligt möte.

STADGEÄNDRING

§17 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske efter två beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara vår- eller höstmöte. Därvid fordras minst 2/3 kvalificerad majoritet. Styrelsens förslag skall dessförinnan tillställas medlemmarna.

UPPLÖSNING

§18 För beslut om upplösning av föreningen fordras minst 2/3 kvalificerad majoritet vid dels vår- eller höstmöte, dels ett tidigast två månaders senare hållet extra möte. Vid detta senare möte fattas beslut om dispositionen av föreningens tillgångar. Föremål av järnvägshistoriskt intresse skall dock i första hand erbjudas Sveriges Järnvägsmuseum eller annat järnvägsmuseum.

 Fil 0215 datum 2021-03-29