Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2019
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed lämna redogörelse för verksamheten under år 2019.

MODERFÖRENINGEN

Allmänt

I stället för ett konventionellt årsmöte har föreningen ett höstmöte och ett vårmöte. Styrelsen för kommande år väljs på höstmötet och tillträder vid årsskiftet medan den avgående styrelsens arbete redovisas och behandlas på vårmötet. Därtill är verksamheten uppdelad i en museisektion och en tågdriftsektion. Under rubriken Moderföreningen upptas här aktiviteter som är gemensamma för hela föreningen.

Under 2019 hölls vårmöte den 14 april och höstmöte den 27 oktober. Styrelsen har sammanträtt under juni och oktober två gånger, under januari och juli ingen och i övrigt en gång per månad: totalt 12 gånger. Informella onsdagsmöten har hållts på kvällstid utom under sommaren och större helger och med några få undantag träffas medlemmar och intresserade för olika aktiviteter.

Styrelsen har utgjorts av Torbjörn Lidberg, ordförande fram till höstmötet, varefter han ersattes av Per-Erik Holmberg, Mats Holmgren, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör samt E Bertil Persson, ledamot. De två suppleanterna har varit Björn Töyrä och Björn Nordströmt.

Den sedan år 2000 nedåtgående trenden i medlemsantalet förbyttes 2018 i en uppgång vilken har glädjande nog fortsatt så att vid 2019 års slut föreningen bestod av 249 medlemmmar varav 61 familjemedlemmar.

Personal

Under hela året har vi som mest haft 3 st heltidsanställda och 2 st. deltidsanställda delar av året. Museet har även detta år haft en sommarvikarie. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortgått men antalet personer med någon form av statligt bidrag har drastiskt minskat till att nästa helt upphört, mycket beroende på det dramatiska valresultatet som drog ut med regeringsbildandet varpå arbetsförmedlingens uppdrag av regeringen helt lamslagits. Detta har varit orsaken till att föreningen nödgats minska personalstyrkan ner till 1 st. heltidsanställd vid årets slut.

Personalansvarig har varit Lars-Olov Lövgren.

Medlemstidningen Karven

Tidningen kom ut med fyra nummer under året och nu åter i kuvert sedan Postnord ändrat villkoren för posttidning. Utgåvorna varierade från 20 till 28 sidor. Också detta år gick tidningen ut till Norrbottens bibliotek i hopp om att vi därigenom kan locka nya medlemmar och aktiva.

Det var 39:e årgången av Karven och Jan Bergsten har under alla åren varit redaktör.

TÅGDRIFTSEKTIONEN

Under 2019 har MBV deltagit i två filminspelningar med loktåg. En genomfördes 30 januari med Murjek som inspelningsplats av av- och påstigningsschenerna och utgångspunkt för inspelning i tåget under färd.

Den andra filminspelningen utfördes 2019-11-19 -- 21 med Karlsvik som inspelningsplats av av- och påstigningsscenerna och utgångspunkt för inspelning i tåget under färd på spåret mellan Koskullskulle station och Norra Storheden, på spåret mot Gammelstad. Vid vissa scener ändrades Karlvikshyttans station till attt föreställa Stockholm C.

Därtill har på statens spårnät utförts en charter med motorvagnen Y1 1359 i maj. Det var Luleå hembygdsförening, som åkte till Murjek och träffade Murjeks hembygdsförening. Resan uppskattades mycket av kunden.

En medlemsresa med detta fordon skulle ha gjorts 17 augusti, men på grund av en urspårning på Malmbanan tvangs våra förare att i stället arbeta på övertid hos sin ordinarie arbetsgivare.

Tågmarknaden i Karlsvik den 23 november betjänades av fyra turer Luleå-Karlsvik med Y1:an. En mindre charter på GKJ kördes den 17 augusti.

Den sedvanliga turisttrafiken kördes på GKJ med Y7 1234 under 17 trafikdagar (29 juni - 4 augusti), 41 turer Karlsvik - Gammelstad t o r.

På maskinsidan har huvudsakligen Z49 154 rustats upp. Ingen anskaffning av rullande materiel har gjorts, men till slut lyckades det att få de tre personvagnarna NSB A2 24003, SJ BC2 3482 och 3561 skrotade genom Stena Metalls försorg. Ett flerårigt problem var ur världen och det lediga spårutrymmet ökade.

Banavdelningen har haft brist på resurser att sköta löpande underhåll. Medel för detta har äskats från RaÄ men ej beviljats. Sedan branden i Karlshäll är befintliga spår hårt utnyttjade för uppställning.

Trafikchef har under 2019 varit Rolf Nord, maskinchef Martin Långström, banchef Björn Töyrä och säkerhetsansvarig Jan Långström.

MUSEISEKTIONEN

Museet höll liksom tidigare år säsongsöppet under sommaren, både vardagar och helger. De senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera frivilliga till helginsatser. Under vardagarna har öppethållandet skett med anställd arbetskraft, ordinarie och sommarvikarier.

Utöver detta har kommunen anvisat skolungdomar till arbete i vårt museum och de har bland annat skött utomhusmiljön, som gräsklippning och städning.

Under midsommar brukar vi hålla stängt, men höll extraöppet i år för att ta emot besökare från kryssningsfartyget ”Birka”. Besökarna blev inte så många, men de var imponerade av det de fick se under den guidade rundvandringen.

Två säsongsutställningar producerades för 2019. Det var järnvägsstationerna i Sunderbyn respektive Renen och tåget. Det var främst bilder och faktatext, men där visades också en pikhammare som tillsammans med en morakniv tidigare användes av tågpersonalen för att avliva skadade renar.

Den lyckade tågmarknaden 2018 fick sin fortsättning också november 2019, med extratåg mellan Luleå C och museet i form av Y1-motorvagnen. 400 kom, såg, köpte och sålde modelltåg enligt besöksräknaren. Tåget hade också god beläggning.

Under sommaren fick Y1-motorvagnen museets logotyp på båda vagnsidorna. I augusti skulle det bli medlemmarnas tur att åka motorvagnen till Murjek. Museet arrangerade denna resa, men den fick ställas in i brist på förare.

Nordisk film planerar en stor film om slaget om Narvik och hörde av sig om vi hade malmvagnar att låna ut. Vi hade lämpliga vagnar, men filmbolaget backade ur inför att det fåt klart för sig svårigheterna att förflytta vagnarna till Narvik. Norsk Jernbanetillsyn såg dock inget hinder att dra vagnarna över gränsen om de var godkända av svenska myndigheter.

Under året fick museet motta flera gåvor, bland annat ett konstverk men framför allt ett unikt modelltågslok, Märklins första svenska Da-lok. Dessutom fick vi av Karl-Gunnar Holmqvist i Luleå en kunglig servis som han själv fick när han avtackades efter åtta år som ordförande för Green Cargo AB. Det är en replik av drottning Victorias salongsvagns karaff och med en uppsättning glas. Förebilden fanns i drottning Victorias salongsvagn nr 1864, byggd 1909.

Luleå guideförening är en ideell sammanslutning som främjar verksamma guiders intressen och bidrar till marknadsföringen av Luleå och Norrbotten. Föreningen ville lära känna Norrbottens Järnvägsmuseum lite närmare och kom därför på besök. Efter en presentation av museet fick medlemmarna göra en provtur i Y7 1234 till Tuvåkra tur och retur.

Museiföreståndare har under 2019 varit Jan Bergsten.

GENERALPLANEN

Under året har föreningen fått besked om att möjligheten att uppföra en fordonshall på det område som vi arrenderar av kommunen krävs att det görs en detaljplan först. Någon sådan är inte att förvänta inom rimlig tid men vi fick rekommendationen att ånyo begära tillfälligt bygglov för ett väderskydd, och där står vi nu. Däremot så får vi utan bygglov uppföra en bangård för uppställning av fordon vilket vi planerar i enlighet med generalplanen. De oklara beskeden ledde till att vi inte kom igång med spårläggningen under 2019.

EKONOMI

Beträffande ekonomin hänvisas till den årsredovisningen som är en bilaga till verksamhetsberättelsen och föredras särskilt av kassören inför vårmötet.

TILL SIST

vill styrelsen tacka alla som hjälpt till att driva såväl museum som trafik: medlemmar, personal, sponsorer och många andra inte att förglömma.

Luleå i april 2020

Per-Erik Holmberg, ordf
Mats Holmgrem, vice ordf
Jan Långström, sekr
Lars-Olov Lövgren, kassör
E Bertil Persson, ledamot

 Fil 0267 datum 2020-04-16