Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2013
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2013.

ALLMÄNT

Styrelse

Styrelsen har under 2013 bestått av ordförande Jan Långström, sekreterare Anders Wallström, kassör Rolf Nord och Martin Långström, ledamot. Ledamoten Stig Stenman avsade sig medlemskapet i styrelsen i maj. På höstmötet valdes Gunnar Johansson, som dittils varit suppleant till ledamot och Leif Fredby till ny suppleant. Suppleant var i övrigt Göran Ekman. Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten.

Antalet medlemsmöten har varit 3: årsmötet, ett extra medlemsmöte i april och höstmötet. Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 279 varav 68 familjemedlemmar, varvid ska noteras att några medlemmar i den numera nedlagda Narviksektionen inte längre medräknas.

Omorganisation

På höstmötet beslutades att ändra organisationen medförande att verksamheten delas upp på två sektioner. Den ena sköter driften av museet och den andra som med ett provisoriskt namn kallats tågdriften. Styrelsen får därmed en mera övergripande funktion.

Ekonomi

2013 har varit ett besvärligt år ur ekonomisk synpunkt. Genom inverkan av andra aktörer på arbetsmarknaden ströps tillgången på personer i sysselsättningsgarantin. Detta medförde stora personalkostnader i förhållande till tillgängliga anordnarbidrag, vilkel orsakade årets förlust. Uppsägningstider på upp till 6 månader förvärrade ytterligare läget.

Personal

Efter sommaren stod det klart för styrelsen att situationen var ohållbar med befintlig personalstyrka och 4 av 5 varslades om uppsägning. Vid årsskiftet var personalstyrkan nere i 2 st.

IT

Arbetet med den nya sajten för museet fortskred och vid årsskiftet kunde den demonstreras för styrelsen. De delar av den gamla sajten som inte riktar sig mot den allmänna publiken överförs till en ny sajt, malmvagn.se. I denna är åtkomligt - delvis efter inloggning - uppgifter om underhåll med mera.

Karven

Föreningens tidning Karven har under året utkommit med fyra ordinarie nummer. Redaktör och ansvarig utgivare har varit Jan Bergsten.

TRAFIKAVDELNINGEN

Efterfrågan på researrangemang har varit liten. En planerad resa för Märklin fick inställas då firman p g a egna omställningar i sin verksamhet drog sig ur.

Brandbilsrallyt i Luleå i juni blev mindre lyckat, beroende på en urspårning på stambanan mellan Långsele och Mellansel. I stället för den planerade ångtågskörningen mellan Boden och Luleå fick MBV:s insats begränsa sig till växling i Luleå.

Tågets Dag som anordnades i augusti, får ses som ett relativt lyckat arrangemang trots att ånglokskörningen mellan Luleå och Karlsvik fick ställas in (se under maskinavdelningen).

Det sista arrangemanget i oktober var sista resan med veterantåg till Haparanda inom överskådlig framtid p g a Haparandabanans byte av signalsystem till ERTMS, vilket inte något veteranlok på grund av de astronomiska kostnaderna för installation är utrustade för. Arrangemanget var mycket uppskattat av våra passagerare.

I oktober var det dags för tillsyn av Transportstyrelsen. Man hittade ett antal brister i dokumentationen och procedurerna, vilket medförde att trafiktillståndet blev indraget. Arbete med att rätta till bristerna pågår.

Ansvarig för trafikavdelningen har varit Rolf Nord.

MASKINAVDELNINGEN

Driftånglok har varit B 1085. Under tjänst vid Tågets Dag, råkade det ut för en skada på överhettarslingorna, som avsevärt minskade ångtillgången. Loket måste därvid avbryta tjänstgöringen och avställas.

Lokomotorn Z43 445 har varit förstahandsalternativet vid växling och körning på GKJ. Renovering av topparna till motorn på har utförts.

Lokomotorn Z nr 71 som under en längre tid varit under renovering, har börjat användas i verksamheten. Med tanke på avsaknaden av fjädring, låg tjänstevikt och tågbroms är lokomotorn i första hand lämplig för växling av enstaka fordon i närheten av lokstallet.

Under hösten inleddes undersökningar av elrevisionsvagnen Q13 nr 5 för att utröna om den skulle kunna vara i körbart skick till elektrifieringsjubileet 2015.

Rälsbussen Yd utsatten för vandalisering (krossade fönsterrutor) i början på juli, varför en dags trafik på GKJ måste inställas.

Som ersättning för den brandskadade liggvagnen BC1 4355, vilken återgått till Sveriges Järnvägsmuseum, har av SJ inköpts två liggvagnar BC2 med nr 3477 och 3488.

Fordonbeståndet har ytterligare utökats med en i flatvagnsserien ingående modell, den treaxliga vagnen litt Oam,

Norska förstaklassvagnen A2 24007 har upprustats, målats och närmar sig ett slutförande. I början av året erhölls ytterligare en norsk förstaklassvagn, A2 24003 från Veolia, som redan hade plockat den på vissa delar, vilket dock inte hindrade att den kunde göra fåtöljbeståndet i 24007 rejält uppfräschat. 24003, som tömts på alla användbara detaljer, kommer nu att skrotas.

Bland underhållsåtgärderna kan nämnas buffertbyten på godsvagnen Oe 89230 och betjäningsvagnen Qo 2894. Ett projekt med installation av högtalaranläggning enligt UIC-standard pågår. I övrigt har löpande underhåll, besiktningar m.m. Utförts.

Under vintern har maskinavdelningen bistått vid de katastrofövningar som Umeå universitet och räddningstjänsterna i Luleå och Piteå anordnat. De två liggvagnarna som använts för detta ändamål har överförts till MBV och delvis tömts på användbara delar. De är avsedda att skrotas när tömmningen är klar.

Ansvarig för maskinavdelningen har varit Martin Långström.

BANAVDELNINGEN

På grund av svårigheterna att bemanna museet och trafiken på GKJ, har banunderhållet varit tämligen lågt. Ett antal sliprar på linjen har bytts och och två växlar har fått nya sliprar och justerats. Några meter av spåret till Morjärvs-skjulet har även anlagts.

En växel av de tre från Trafikverket erhållna i Morjärv har hämtats och lagts upp i väntan på utbyte med en av de mera slitna i Karlsvik.

Diskussioner har förts med räddningstjänsten i Luleå om eventuell permanentning av plats för katastrofövningar, men inget beslut har fattats.

Ansvarig för banavdelningen har under årets första månader varit Tomas Casselgren, varefter Jan Långström tog över.

BYGGNADER

Under hösten börjades resningen av skjulet från Morjärv. Avsikten är att där kunna parkera rälsbussen. Arbeten har även utförts i entrébyggnaden, omklädningsdelen.

Kontakter har tagits med Luleå kommun för ett eventuellt övertagande av baracken på f d Liras fotbollsplan.

MUSEIVERKSAMHETEN

Det visade sig att det inte gick att få fram någon ledare för museiverksamheten under sommaren. Detta tillsammans med sjukdomsfall, ledde till att museiverksamheten inte gjorde något stort väsen av sig. Dock behövde inte museet vara stängt någon dag.

ÖVRIGT

Styrelsen vill sist men inte minst rikta ett varmt tack till alla som trots årets besvärligheter arbetat för föreningens bästa, personal, deltagare i sysselsättningsgarantin, sponsorer, arbetande medlemmar m fl.

Luleå 2013-03-10

Jan Långström, ordförande
Anders Wallström, sekreterare
Rolf Nord, kassör
Martin Långström, ledamot
Gunnar Johansson, ledamot

 Fil 0340 datum 2014-03-17