Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2020
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed lämna redogörelse för verksamheten under år 2020.

MODERFÖRENINGEN

Allmänt

I stället för ett konventionellt årsmöte har föreningen ett höstmöte och ett vårmöte. Styrelsen för kommande år väljs på höstmötet och tillträder vid årsskiftet medan den avgående styrelsens arbete redovisas och behandlas på vårmötet. Därtill är verksamheten uppdelad i en museisektion och en tågdriftsektion. Under rubriken Moderföreningen upptas här aktiviteter som är gemensamma för hela föreningen.

Den rådande coronaviruspandemin har drabbat föreningen och dess aktiviteter hårt.

Under 2019 hölls vårmöte 2020-05-10 och höstmöte 2020-11-29, båda med röstning via e-mail och konventionell post. Styrelsen har sammanträtt under juni och oktober två gånger, under januari och juli ingen och i övrigt en gång per månad: totalt 12 gånger. Informella onsdagsmöten har hållts på kvällstid utom under sommaren och större helger och med några få undantag träffas medlemmar och intresserade för olika aktiviteter. Samtliga styrelsemöten och största delen av onsdagsträffarna har hållits som videomöten.

Styrelsen har utgjorts av Per-Erik Holmberg, ordförande, Mats Holmgren, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör samt E Bertil Persson, ledamot. De två suppleanterna har varit Björn Töyrä och Björn Nordström.

Den sedan år 2000 nedåtgående trenden i medlemsantalet förbyttes 2018 i en uppgång vilken glädjande nog har fortsatt så att vid 2020 års slut föreningen bestod av 302 medlemmmar varav 73 familjemedlemmar:

Medlemstidningen Karven

Tidskriften Karven har kommit ut med fyra nummer med sammanlagt 84 sidor. Distribueras nu åter i kuvert efter ändrade regler hos Postnord. Distributionen har dock snabbats upp då Postnord slopat B-breven och alla brev har nu samma transportsätt. Det har också lett till att våra utrikes medlemmar får tidningen snabbare.

En del av innehållet i 2020 års utgåvor: Malmbanans första malmvagn har övertagits av MBV och planer smids på en restaurering. Bara några år efter invigningen av Stambanan genom övre Norrland rånmördas en passagerare på persontåget till Boden, ett brott som förblir ouppklarat. Bjässen Dm3 fyllde 60 år och ägnades en artikel. Corona-pandemin satte folk i husarrest och tidningen tipsade om bra romaner med tåginnehåll. En artikel påminde om 20-årsminnet av den avreglerade persontrafiken, när Norrlandstågen fick privatbolag som körde statens lok och vagnar Under året inleddes en serie om de SJ:s lok från A till Ö, alltså ånglok, ellok och diesellok.

Jan Bergsten har varit redaktör för Karven alltsedan starten 1982.

Ekonomi

Som kommentar kan visas statistik över entréintäkterna de senaste åren:

År 2015 höjdes inträdet till 60 kr för vuxna och 30 kr för 6-16 år och har legat kvar på den nivån sedan dess. År 2019 hade vi en aktiv marknadsföring som gav ett mycket gott resultat. Årets omsättning slutade på drygt 1,06 miljoner kronor vilket är fantastiskt bra trots att pandemin härjade fritt varvid norrmännen höll sig hemma och vi tyvärr ej kunde hålla öppet museet under helgerna. Anledningen till att vi ändå höll uppe entréintäkterna berodde på att svenskarna hemestrade i stor utsträckning, Tågtrafiken var nere på ett minimum. Vi sökte och fick bidrag från kulturrådet med 87 400 kr, men resultatet för året blev dock ett underskott på 70 216 kr, vilket ändå är en stor förbättring mot de senaste 4 åren.

Personal

Någon verkstadspersonal har inte varit anställd under året, varför att underhåll skötts med ideella krafter. Kansliet har bemannats med en person som under semestern haft en vikarie. Därtill har några skolungdomar feriearbetat.

TÅGDRIFTSEKTIONEN


Provkörning 2020-06-10 av Z49 154.

Liksom för den övriga verksamheten drabbade coronapandemin tågdriften hårt. Redan beställda researrangemang avbokades då resenärerna uteblev. Då smittspridningen under sommaren minskade gjordes på försök färder med rälsbussen Y7 1234 mellan Karlsvik och Gammelstad under två helger, 25-26 juli resp 1-2 augusti. Den 3-4 oktober kördes med Y1 1359 den s k Paltexpressen t o r Murjek, där hembygdsföreningen serverade palt till lunch. Mycket populärt.

Vi har provkört Z64, Z49, Y7 och Y1 så de varit klara för körning och växlat vingplogen i läge för plogning om behovet skulle uppstå.

Aktiviteten i verkstaden har även varit låg, beroende på att anställda saknades. Dock har vi fått igång Z49 154 och målat om rätt mycket på AB3 4881.

Jan Långström har varit ansvarig för tågtrafiksektionen och även säkerhetsansvarig. Trafikchef har Rolf Nord varit och maskinchef Martin Långström. Befattningen som banchef har varit vakant.

MUSEISEKTIONEN


Smittskyddsåtgärder i museets entré. Plexiglasskivan som ska skydda mot droppspridning märks mest på reflexerna.

Coronapandemin slog hårt mot vår verksamhet. Museets öppethållande fick inskränkas till vardagar under sommaren. Helgerna brukar bemannas med frivilliga, men åldern hos frivilligskaran förpassade alla till riskgruppen och museet fick hålla stängt lördagar och söndagar.

Coronastopp drabbade också museitågstrafiken, men med undantag för en helg i slutet av sommarsäsongen, då tåg kördes med restriktioner vad gällde passagerarantal och avstånd.

Under september arrangerades ”Paltexpressen” till Murjek med Corona-restriktioner. Den skulle endast ha gått en lördag, men blev så populär och överbokad att en andra tur fick köras också på söndagen. Hembygdsföreningen i Murjek stod för paltkok och servering.

Under sommaren anställdes en sommarvikarie för att ersätta ordinarie kanslist under dennas semesterledighet. Liksom tidigare somrar så tog vi emot feriearbetare vilket underlättade vardagsbemanningen och gav möjligheter till kontakt med en yngre generation.

Liksom tidigare år genomfördes en säsongsutställning och den ägnades det 60-årsjubilerande Dm3-loket, en gång världens starkaste. På skärmutställningen i museets entrébyggnad kunde besökarna ta del av fakta om loket och sedan se bjässen i verklighet i stora utställningshallen.

Under vinterperioden hyrdes uppställningsplatser i museets hallar ut till ägare av veteranbilar. Nytt för i år var att det krävs medlemskap i MBV för att få hyra bilplats.

Jan Bergsten har varit föreståndare för museisektionen.

TILL SIST

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, anställda, sponsorer och övriga som hjälpt till att hålla verksamheten ingång i dessa svåra tider.

Luleå 2021-06-14

Per-Erik Holmberg, ordförande
Mats Holmgren, vice ordförande
Jan Långström, sekreterare
Lars-Olov Lövgren, kassör
E Bertil Persson, ledamot

 Fil 0560 datum 2022-02-01