Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2015
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

ÅRSBERÄTTELSE 2015

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed lämna redogörelse för verksamheten under år 2015.

MODERFÖRENINGEN

Allmänt

Genom beslut vid extra medlemsmötet i maj då stadgeändringarna slutgiltigt togs, avslutades omorganisationen. Dels är verksamheten uppdelad i en museisektion och en tågdriftsektion, dels sker tillsättningen av ledande befattningar på ett mera effektivt sätt. Enligt stadgarna ska det hållas dels ett höstmöte senast i oktober, dels ett vårmöte kring Viktoriadagen 12 mars. Det senare ersätter årsmötet. Styrelsen för nästkommande år utses på höstmötet och tillträder vid årsskiftet, medan den avgående styrelsen får sin ansvarsfrihet prövad på vårmötet. På detta sätt fås överensstämmelse mellan sittande styrelse och bokföringsåret.

Under 2015 hölls årsmöte den 11 mars (således det sista), ett extra medlemsmöte 25 maj och höstmöte 25 oktober. Styrelsen har sammanträtt under mars och april två gånger, under juli ingen och i övrigt en gång per månad: totalt 13 gånger.

Styrelsen har utgjorts av Arnold Vonkavaara, ordförande, E Bertil Persson, vice ordförande, Jan Långström, sekreterare, Lars-Olov Lövgren, kassör samt Mats Holmgren, ledamot. De två suppleanterna har varit Leif Fredby och Ronald Vikström.


Medlemsantal under samtliga år

Medlemsantalet under 2015 var 254 st, en minsking med 5 st jämfört med 2014. Under de senaste åren har trenden varit att medlemsantalet minskat, en trend som MBV delar med många andra föreningar. Medlemsvärvning är således ett högt prioriterat område.

Karven

Föreningens medlemstidning har under året planenligt kommit ut med 4 nummer. Redaktör har varit Jan Bergsten.

Personal


Montering av transformator under restaurangvagnen

Föreningens personal - alltså inte de ideellt arbetande medlemmarna - består dels av anställda, dels personer verksamma i sysselsättningsgarantin. Personalen har deltagit i föreningens alla sysslor både inom museisektionen och tågtrafiksektionen, vid den senare med tonvikt på renovering av fordon.

Föreningen hade under året som mest 7 anställda, samtliga på heltid, men under året minskade antalet till 4, beroende på två pensionsavgångar och att en säsongsanställning upphörde. De två pensionärerna, som under åren utfört ett mycket gott arbete, upptogs som hedersmedlemmar.

I arbetsförmedlingens sysselsättningsgaranti var som mest 10 personer verksamma, men antalet har varierat rätt kraftig. I medeltal var de 7 st.

IT och Internet

Föreningen driver två webplatser, nbjvm.se och malmvagn.se. Den förra är riktad mera mot allmänheten och museibesökarna, medan den senare innehåller material av mera teknisk karaktär och dessutom tjänstgör som kommunikationsmedium mellan föreningens avdelningar och aktiva medlemmar. Därtill är föreningen närvarande på Facebook.

Ansvariga för nbjvm.se har varit Anders Wallström, för malmvagn.se Jan Långström och för Facebooksidan Martin Långström.

MUSEISEKTIONEN

Museisektionen har föreståtts av Lars-Olov Lövgren. Inom dess ansvarsområde ligger, förutom rena museifrågor som utställningar etc, byggnader och museifordon.


Utställningen Eltåget 100 år

För utställningen i entréhallen valdes två teman. Naturligt var att det ena temat var 100-årsfirandet av malmbanans elektrifiering som fick namnet "ELTÅGET 100 År" och där var det en arbetsgrupp på fem medlemmar som var verksamma med utformandet. Det andra temat var järnvägspost i Norrbottens län under parollen "Rail-Mail". Denna utställning utfördes på ett förtjänstfullt sätt av Norrbottens Filatelistförening.

Till malmbanejubileet 1988 satte MBV ihop en modelljärnväg med Roco-materiel och den vandrade under detta år runt på stationer längs malmbanan för att sedan hamna på museet. Under 2015 rustades den upp med bl a elektrifiering (också det ett led i elektrifieringsjubileet) och försågs med ny glasinklädnad.

Under "Eltågets dag" hölls öppet hus i museet med stort antal besökare samtidigt som kombinerat ångtåg och eltåg kördes mellan Luleå och Karlsvik. Säsongen avslutades med en marknadsdag där föreningen Mångahanda stod för marknaden. Samtidigt stod vår café-vagn RB4 uppställd i stora hallen där vi serverade fika och varm korv.

Byggnader


Nytt furugolv i stationshuset

Vi fortsatte renoveringen av Koskullskulles stationshus med att riva ut golvet i de inredda rummen p.g.a. vattenskada, nytt furugolv har lagts in i hela nedre våningen. Övriga byggnader har fått stå tillbaka då det brådskade med att åtgärda stationshuset.

Museifordon


C3d på väg till Haparanda

De fordon som inte är avsedda att gå i någon form av trafik hanteras av museisektionen, men även som utställningsföremål är det viktigt att hålla dem i skick. Vi har fortsatt att putsa upp museifordonen enligt den upprättade planen. Dessutom har alla museifordon inrättats och uppmärkts i kategorigrupper.

Den tvåaxliga teakklädda personvagnen C3d 2180 blev i augusti uthyrd till utställningen "Världens nålsöga" i Haparanda, ett historiskt arrangemang som handlade om Haparandas betydelse under första världskriget. Iförd rödakorsskyltar gjorde den bra i från sig som representant för Norrbottens Järnvägsmuseum. Haparandabanan är numer så modern, att vagnen fick transporteras på landsväg. Det kan även nämnas att vagnskorgen tidigare varit sommarstuga vid Fällforsen i Pite älv.

TÅGDRIFTSEKTIONEN

Tågdriftsektionen svarar för allt som har med trafik med veteranfordon att göra. De stora delarna av sektionen är Trafikavdelningen, Maskinavdelningen och banavdelningen. Därtill kommer en del administrativa verksamheter, t ex om säkerhets- och utbildningsfrågor.

I april återficks trafiktillståndet efter ett intensivt arbete med att modernisera och komplettera föreskrifter och rutiner. Under hösten har tillsynen från Transportstyrelsen fortsatt.

Föreståndare och tillika banchef och säkerhetsansvarig har varit Jan Långström, trafikchef Rolf Nord och maskinchef Martin Långström.

Reseverksamhet


Resa Piteå-Älvsbyn då banan och Piteå Tidning fyllde 100 år

På det nationella spårnätet kördes tre arrangemang: 15 maj Karlsvik-Haraholmen för en pensionärsförening, 22 augusti eltågets dag Karlsvik-Luleå och 5 september Piteå-Älvsbyn. En resa till Gävle för att visa upp elloken Oa 1-2 vid elektrifieringens 100-årsjubileum stupade på att Oa-loken inte skulle klara en så lång transport.

På Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnväg kördes trafik under 14 dagar, huvudsakligen i juli, med lokomotordraget tåg eller rälsbuss. Det har varit inte helt lätt att besätta alla turerna med behörig personal, men ingen planerad tur behövde ställas in. Utöver den tidtabellslagda trafiken kördes en charter med restaurangvagn, en medlemsresa och ett par demonstrationskörningar i samband med reportage, vilka även gjorde god reklam för verksamheten.

Trafikfordon


Elloket Da 889 i Boden på väg till MBV

Ångloken B 1085 provkördes med gott resultat sedan ånglådan reparerats och kunde användas såväl under Tågets dag i augusti som Piteå Tidnings charter i september.

Elloket Da 889 erhölls i februari som gåva från LKAB. Det är inte felfritt men torde kunna vara driftklart till sommaren 2016.

MBV disponerade vid utgången av året 177 fordon, varav merparten är att betrakta som enbart museiföremål och således ej kan användas för trafikändamål. Den sammanlagda längden är omkring 1700 m. Av dessa är 43 registrerade i Transportstyrelsens databas (European Vehicle Number) och kan således användas som trafikfordon, även på det nationella nätet. 7 fordon är vägfordon.

Diskussioner har förts om att återbörda de norska malmtågsloken El12 2113-2115 till hemlandet, men inget beslut har fattats. 7 övriga fordon är skrotbeslutade och är föremål för reservdelsplockning.

På grund av bristande samplanering mellan Post- och Telestyrelsen å ena sidan och Trafikverket å andra uppstod risk för störningar på järnvägens telefonnät GSM-R. Samtliga telefonutrustade fordon i landet har fått förses med filter; sålunda har vid MBV fyra ellok och ett ånglok fått filter inmonterade, vartill kommer en portabel utrustning för användning på lokomotorer m m. Installationen har betalats av statliga medel.

EKONOMI

Kommentarer till ekonomin 2015


År 2009 höjdes inträdet med 25% samtidigt som momsredovisning på 6% infördes. År 2015 höjdes priset ytterligare med 20%. Det motsvarar en intäkt på c:a 70 tusen före höjningen d.v.s. ändå ett rekordår.

Årets omsättning slutade på drygt 2,7 miljoner kronor vilket är rekord i föreningens historia. Vinsten för året stannade dock på drygt 10 tusen kronor.
Den stora omsättningen berodde dels på det fina bidrag vi fick för upprustningen av Koskullskulles stationshus och dels på att vi marknadsförde museet på ett bättre sätt än tidigare år. Den högre marknadsföringen gav ett nytt besöksrekord med hela 63% fler besökare än föregående år. Tågdriften kom igång med sin trafik igen efter de senaste årens rekonstruktion av trafiktillståndet vilket genast gav tågdriftssektionen ett välbehövligt ekonomiskt lyft.

TILL SIST

vill styrelsen tacka alla som hjälpt till att driva såväl museum som trafik: medlemmar, personal, sponsorer och många andra inte att förglömma.

Luleå 2016-03-10

Arnold Vonkavaara, ordförande E Bertil Persson, vice ordförande Jan Långström, sekreterare
 
 
Lars-Olov Lövgren, kassör Mats Holmgren, ledamot

 Fil 0670 datum 2017-05-07