Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2014
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Styrelsen för Malmbanans Vänner presenterar följande verksamhetsberättelse för år 2014.

ALLMÄNT

Organisation

Föreningens nya organisation med tre resultatenheter bestående av moderföreningen MBV, Tågdriftsektionen och Museisektionen har under året gett möjlighet att fördela intäkter och kostnader där de hör hemma. Verksamheten i respektive enhet har under året sköts internt med rapportering- och redovisning gentemot föreningens huvudstyrelse, som ytterst styrt verksamheten.

Styrelse

Styrelsen har under 2014 utgjorts av ordförande Arnold Vonkavaara, vice ordförande E Bertil Persson, sekreterare Jan Långström, kassör Lars-Olov Lövgren, ledamot Mats Holmgren. Suppleanter har varit Leif Fredby och Ronald Wikström.

Revisorer har varit Kent Barkestedt och Christer Barkestedt. Valberedning har utgjorts av Jan Bergsten och Göran Ekman.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten.
Antalet medlemsmöten har varit 3. Förutom årsmötet hölls ett extra medlemsmöte i maj och ordinarie höstmöte i oktober.

Ekonomi

Efter fjolårets dystra resultat har ekonomin under 2014 stabiliseras och visar en positivt resultat för hela föreningen på ca 3 500 kr. Bokföringen har förts mot en gemensam balansräkning och separerade resultaträkningar för respektive resultatenhet vilket redovisas i årsrapporten.

MODERFÖRENINGEN MBV

Moderföreningen ansvarar för den gemensamma verksamheten såsom medlemar och medlemsvård, publika media såsom tidningen Karven, nya hemsidan och facebook, samt förvaltning av fast egendom typ byggnader och vissa inventarier.

Medlemmarna

Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 257 varav 63 familjemedlemmar vilket är det lägsta antalet medlemmar sedan 1986. Ett antal medlemskvällar med intressanta föreläsare och tillhörande kvällsfika har hållits under året i samarbete med SJK.

Hemsidorna

Föreningens två hemsidor, varav den gamla hanterar föreningsrelaterade frågor och den nya den publika delen typ marknadsföring och allmän information, har varit i drift under hela året, Jan Långström resp Anders Wallström har fungerat som webmasters.

Facebook

Föreningens mera avslappnade och kommunikativa information om olika händelser och begivenheter har spridits via vår facebook med Martin Långström som generator.

Karven

Medlemstidningen Karven har utkommit med fyra nummer under året. Redaktör och ansvarig utgivare har varit Jan Bergsten.

TÅGDRIFTSEKTIONEN

Allmänt

Genom den 2013 genomförda omorganisationen bildades Tågdriftsektionen med ansvar för trafik, bana och de fordon som ingår i driftfordonsparken. Sektionen har inte kunnat utföra arbeten i önskad utsträckning på grund av att det endast är ett fåtal medlemmar som engagerar sig i sektionens verksamhet. Ledare för sektionen har varit Jan Långström.

Personal

Efter omorganisationen så har sektionen haft en fast anställd på lönebidrag och en visstidsanställd på särskilt anställningsstöd. Personer ur arbetsförmedlingens sysselsättningsgaranti har uppgått till i snitt 3,5 st.

Säkerhet och tillstånd

MBV har under 2014 inte haft något gällande trafiktillstånd. En genomgripande revision av praktiskt taget alla föreskrifter i säkerhetsstyrningssystemet har varit nödvändig, dels genom att ett flertal nya myndighetsföreskrifter, både nationella och internationella (EU) tillkommit, dels genom att bedömningen av trafikföretagens egna föreskrifter har efterhand skärpts. Därtill har tillståndsprocessen har drabbats av långa handläggningstider på tillsynsmyndigheten.

I samband med processen för ansökning om tillstånd tillsattes under slutet på 2013 på inrådan av Transportstyrelsen en befattning som säkerhetsansvarig. Denne har under 2014 arbetat med revisionen av säkerhetssystemet.

Antalet aktiva i säkerhetstjänst som inte är anställda i kommersiellt trafikföretag är 4 st, vartill kommer 1 - 3 st professionella med varierande grad av engagemang. Säkerhetsansvarig har varit Jan Långström.

Trafikavdelningen

Trafikverksamheten har varit blygsam p g a bristen på trafiktillstånd. Två arrangemang har dock genomförts i samarbete med annan järnvägsförening: Invigning av viadukten i Gammelstad 19 augusti och invigning av elektrifiering av spåret till Haraholmen 13 november. Ingen trafik har skett på GKJ under året. Trafikchef har varit Rolf Nord.

Maskinavdelningen

Renoveringsarbeten i maskinavdelningens regi har huvudsakligen rört den norska förstaklassvagnen A2 24007, som under början av sommaren blev klar bortsett från en på grund av ej tillgänglig dokumentation nödvändig axellagerrenovering samt elrevisionsvagnen Q13 5.

Ångloket B 1085, som under hösten 2013 drabbades av ett kraftigare ångläckage, senare lokaliserat till ånglådans lock, har reparerats men inte provats då trafiken varit så låg.

Lokomotorn Z43 445 drabbades i samband med Haraholmsarrangemanget av haveri i hydraultransmissionen och har därefter varit avställd.

Den andra norska vagnen, B3 25569 som planeras bli renoverad, togs in i verkstaden strax före årsskifte.

Även har mindre reparationer och underhåll utförts underhand, som t ex återställningan av ATC-funktionen på Hg2 780. Reservdelsplockning har utförts på skrotbeslutade vagnarna A2 24003, B3 25587, BC2 3482 och 3561.

Elloket Da 889 har erhållits som gåva av LKAB, men kvarstod vid åres slut i Kiruna.

Maskinchef har varit Martin Långström.

Banavdelningen

Styvmoderligt behandlad p g a personalbrist. Punktvisa slipersbyten har utförs. Transportstyrelsen har utfört tillsyn. Banchef har varit Jan Långström.

MUSEISEKTIONEN

Allmänt

Museets uppgift har varit att driva museet, bygga upp temautställningar, vårda museifordon, museibyggnader och förvalta museets markområden. Ansvarig för verksamheten har varit Lars-Olov Lövgren.

Personal

Sektionen har under året haft två fast anställda på lönebidrag och en visstidsanställd på särskilt anställningsstöd. Personer ur arbetsförmedlingens sysselsättningsgaranti har uppgått till i snitt 4,5 personer.

Museet

Bemanningen i museet är varje år en kamp med tiden, detta år lyckades vi lösa bemanning alla dagar tack vare mycket positivt medlemsengagemang.

Temautställningar

Årets tema var "I krigens spår" och "Vart tog Posten vägen". Vi sammarbetade med Föreningen P5, Flygmuseum F21 Hembyggdsföreningen och Rysk-Svenska föreningen Sputnik. Sputnik arrangerade en egen utställning i Karlshäll till minne av hemtransporten av ryska krigsfångar efter andra världskriget.

Museiefordon

De fordon som tilldelats begreppet museiefordon har under året listats in i så kallade "String of perls" för att på ett pedagogiskt sätt åskådliggöra fordonens gemensamma grupperingar.
Museet har upprättat en kontinuerlig underhållsplan gällande museiefordon där t.ex. målningsförbättringar sker med 10-20 års intervall. Under året har 15 fordon åtgärdats under 360 timmar.

Byggnader

Stationshuset har under året fortsatts att renoveras. Årets åtgärder har varit inriktade på grunden. Länsstyrelsen beviljade bidrag till dränering runt hussockeln. Invändigt sanerade vi krypgrunderna under den ena halvan av huset.

Museets markområde

Under året har generalplanen setts över och indelats i delområden som fått en åtgärdsplan dels på kort sikt och dels enligt en 5-årsplan.

ÖVRIGT

Styrelsen vill sist men inte minst rikta ett varmt tack till alla som trots årets besvärligheter arbetat för föreningens bästa, personal, deltagare i sysselsättningsgarantin, sponsorer, arbetande medlemmar m fl.

Luleå 2015-03-07

Arnold Vonkavaara, ordförande
E Bertil Persson, vice ordförande
Jan Långström, sekreterare
Lars-Olov Lövgren, kassör
Mats Holmgren, ledamot

 Fil 0968 datum 2015-03-08